Visum Informatiesysteem (VIS)

Het Visum Informatiesysteem (VIS) is een databank van visumaanvragen voor Schengenlanden. In het VIS worden alle (persoons)gegevens opgeslagen die nodig zijn voor afgifte van een visum (voor kort verblijf). De Schengenlanden kunnen deze gegevens via het VIS uitwisselen. 

Op deze pagina

Doel van het VIS

Het VIS heeft onder meer tot doel de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid van de Europese Unie (EU) te verbeteren en 'visumshopping' en fraude tegen te gaan.

Beheer van het VIS

Het VIS wordt centraal beheerd door eu-LISA. Dat is een Europees Agentschap dat grootschalige IT-systemen beheert op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Daarnaast hebben de Schengenlanden elk een nationaal gedeelte. Deze nationale systemen zijn op het VIS aangesloten. 

In Nederland bestaat het nationale deel van het VIS uit een aantal samenhangende systemen, die eigendom zijn van de bevoegde autoriteiten die gebruik mogen maken van het VIS. Een van deze systemen is het Nieuw Visum Informatie Systeem (NVIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wetgeving voor het VIS

 • Het VIS is ingesteld op grond van de VIS-verordening (Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008) en is operationeel sinds 2011. 
 • In de Verordening (EU) 810/2009 (Visumcode)zijn de procedures en voorwaarden voor de afgifte van visa nader uitgewerkt.
 • Inmiddels zijn daarnaast 2 nieuwe verordeningen vastgesteld: (EU) 2021/1133 en (EU) 2021/1134. Deze nieuwe verordeningen zijn op dit moment nog niet van toepassing.
 • Op de verwerking van persoonsgegevens in het Nederlandse deel van het VIS is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Op dit moment worden alleen gegevens in het VIS geregistreerd van personen met een visum voor kort verblijf. Op grond van de nieuwe verordeningen zullen ook gegevens worden geregistreerd van mensen die een visum voor een langere duur of een verblijfsvergunning hebben.

Ook wordt het VIS op termijn gekoppeld met andere Europese informatiesystemen. En krijgen Europol en autoriteiten voor rechtshandhaving van EU-lidstaten onder bepaalde voorwaarden toegang tot het VIS.  

Gegevens in het VIS

In het VIS worden onder meer de volgende gegevens opgeslagen van degene die een visum aanvraagt:

 • identiteitsgegevens;
 • reisgegevens;
 • gezichtsopnamen;
 • vingerafdrukken;
 • kopie van het reisdocument.

Toegang tot het VIS

De toegang tot het VIS is voorbehouden aan de autoriteiten met taken op het gebied van visumverlening, grensbewaking en vreemdelingentoezicht. Zoals (in Nederland) het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de Koninklijke marechaussee, de zeehavenpolitie en de vreemdelingenpolitie.

Alleen deze autoriteiten mogen gegevens in het VIS invoeren, wijzigen en verwijderen. Zij mogen de gegevens ook raadplegen, voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Toegang tot het systeem voor andere doelen dan visumverlening is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan. De nationale autoriteiten en Europol mogen toegang vragen tot gegevens in het VIS om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken. 

Ook worden in Nederland gegevens uit het VIS verstrekt aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op grond van:

 • de wettelijke taken van de AIVD;
 • de Schengenverplichting dat de nationale veiligheid moet worden getoetst bij visumverlening.

Toezicht op het VIS

De VIS Supervision Coordination Group (VIS SCG) houdt onafhankelijk toezicht op het gebruik van het VIS. De VIS SCG bestaat uit de nationale privacytoezichthouders van de Schengenlanden en de European Data Protection Supervisor (EDPS).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vertegenwoordigt Nederland in de VIS SCG en is verantwoordelijk voor het toezicht op het Nederlandse deel van het VIS. De AP voert hierop onder meer inspecties uit.

De EDPS houdt toezicht op het centrale deel van het VIS. Voor meer informatie, zie: VIS SCG op de website van de EDPS.

Inzage in uw VIS-gegevens

Om inzage te krijgen in uw VIS-gegevens, doet u een schriftelijk verzoek bij de verantwoordelijke autoriteit. Dat is in Nederland het ministerie van Buitenlandse Zaken. U stuurt uw verzoek naar:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Rectificatie of wissen van VIS-gegevens

Nadat u uw VIS-gegevens heeft ingezien, kunt u eventueel vragen om uw gegevens te rectificeren of wissen. Dit doet u op dezelfde manier als om inzage vragen.