Europol

Europol verbetert de samenwerking tussen de politiediensten van de lidstaten van de Europese Unie (EU). Europol verzamelt en analyseert criminele inlichtingen om ernstige internationale georganiseerde misdaad te voorkomen en te bestrijden.

Op deze pagina

Wetgeving voor Europol

Europol is sinds 1 januari 2010 een officieel EU-agentschap. Per 1 mei 2017 is het besluit tot oprichting van Europol vervangen door Verordening (EU) 2016/794. Een van de veranderingen daarbij was dat het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Europol anders werd geregeld. 

Inmiddels geldt per 8 juni 2022 voor Europol de nieuwe Verordening (EU) 2022/991, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794.

Verwerking van persoonsgegevens door Europol

Europol heeft geen uitvoerende taken, maar ondersteunt het werk van politie en justitie in de EU-lidstaten. Europol verzamelt en analyseert daarbij informatie, vaak van persoonlijke aard, over verdachten, veroordeelden, getuigen en slachtoffers van misdaad.

Toezicht op Europol

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. Dit toezicht wordt op Europees niveau uitgeoefend door de European Data Protection Supervisor (EDPS). De EDPS is de onafhankelijke privacytoezichthouder van de EU.

Taken EDPS

De taken van de EDPS bij het toezicht op Europol zijn onder meer:

  • inspecties verrichten samen met de nationale privacytoezichthouders;
  • Europol adviseren over het verwerken van persoonsgegevens;
  • klachten behandelen over de verwerking van persoonsgegevens door Europol.

Samenwerking EDPS en nationale toezichthouders

De Europolverordening regelt expliciet dat de EDPS nauw samenwerkt met de nationale privacytoezichthouders. Dit gebeurt in het Coordinated Supervision Committee (CSC), onder de paraplu van de European Data Protection Board (EDPB). 

Het CSC adviseert de EDPS en bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale privacytoezichthouders en een afgevaardigde van de EDPS. De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in het CSC. 

Meer informatie over toezicht op Europol

Voor meer informatie over het toezicht op Europol, zie: Supervision of Europol op de website van de EDPS.

Uw rechten bij Europol

Staat u geregistreerd in Europol? Dan heeft u een aantal rechten:

  • U kunt om kennisneming (inzage) vragen.
  • Als uw gegevens niet blijken te kloppen of niet ter zake doen, kunt u vragen uw gegevens te corrigeren of verwijderen.
  • Bent u het niet eens met het besluit van Europol op uw verzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de European Data Protection Supervisor (EDPS).
  • U kunt laten controleren of de verwerking van uw gegevens in Europol rechtmatig (volgens de regels) gebeurt.

Kennisneming (inzage)

U heeft recht op kennisneming (inzage) van alle informatie die Europol over u in bezit heeft. U kunt om kennisneming van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar:

Landelijke Eenheid Nationale Politie
Staf Privacydesk
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief inzage Europol gebruiken. De politie stuurt uw verzoek door naar Europol.

Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden. Europol mag u om de volgende redenen kennisneming van uw gegevens weigeren:

  • om de taken van Europol goed te kunnen uitvoeren;
  • om de veiligheid en de openbare orde te beschermen of om misdrijven te voorkomen;
  • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Weigert Europol uw inzageverzoek? Dan moet Europol u laten weten waarom. En u op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen.

Correctie of verwijdering

Heeft u om inzage van uw gegevens bij Europol gevraagd? En ziet u dat uw gegevens niet kloppen of niet ter zake doen? Dan kunt u Europol vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen.

U kunt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar hetzelfde adres als waar u inzage heeft gevraagd. Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief correctie of verwijdering Europol gebruiken. De politie stuurt uw verzoek door naar Europol.

Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden. Weigert Europol uw verzoek om correctie of verwijdering? Of besluit Europol om uw gegevens niet te wissen, maar alleen het gebruik ervan te beperken? Dan moet Europol u laten weten waarom. En u op de mogelijkheid wijzen om daarover een klacht in te dienen.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden met het besluit (antwoord) van Europol op uw verzoek om inzage of correctie/verwijdering van uw gegevens? Of heeft u na 3 maanden nog geen reactie van Europol gekregen? Dan kunt u een klacht indienen bij de European Data Protection Supervisor (EDPS).

Dit doet u door het klachtformulier op de website van de EDPS in te vullen. Voor meer informatie over hoe u een klacht indient, zie Complaints op de website van de EDPS.

De EDPS behandelt uw klacht en neemt hierover een beslissing. Geeft de EDPS u gelijk? Dan kan de EDPS bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een verbod opleggen aan Europol.

Bent u het niet eens met de beslissing  van de EDPS? Dan kunt u beroep instellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Controleren van rechtmatigheid

Wilt u weten of de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig (volgens de regels) gebeurt? Dan zijn er 2 manieren om dit te laten controleren:

1.  Controle door privacytoezichthouder

Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En weet u ook welke opsporingsdienst in welk land deze gegevens aan Europol heeft verstrekt? Of bij Europol heeft ingevoerd of opgevraagd? Dan kunt u vragen te controleren of dit op rechtmatige wijze is gebeurd. 

U doet uw verzoek door een brief te schrijven aan de privacytoezichthouder in het land van de opsporingsdienst die uw gegevens heeft verwerkt (verstrekt, ingevoerd of opgevraagd). In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief verificatieverzoek Europol gebruiken. De adressen van de Europese privacytoezichthouders vindt u op de website van de EDPB. 

Doet u een verificatieverzoek, dan toetst de nationale privacytoezichthouder of de overdracht of verstrekking van uw persoonsgegevens aan Europol rechtmatig is. Ook controleert de toezichthouder of de toegang tot uw gegevens door de betrokken lidstaat rechtmatig is.

2. Controle door EDPS

Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En vraagt u zich af of Europol dit mag en of het op de juiste manier is gebeurd? Dan kunt u de European Data Protection Supervisor (EDPS) vragen dit te controleren. 

Let op: U moet eerst inzage vragen in uw gegevens bij Europol. En het antwoord van Europol afwachten. Bent u niet tevreden met het antwoord? Dan kunt u terecht bij de EDPS.

U vult hiervoor het klachtformulier in op de website van de EDPS. Voor meer informatie, zie Complaints op de website van de EDPS.