Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk openbaar ministerie van de Europese Unie (EU). Het is verantwoordelijk voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van misdrijven die ingaan tegen de financiële belangen van de EU. Zoals verschillende soorten fraude, btw-fraude met een schade van meer dan 10 miljoen euro, witwassen en corruptie.

Op deze pagina

Wetgeving voor EOM

Het EOM is met zijn activiteiten gestart op 1 juni 2021. De taken van het EOM zijn omschreven in Verordening (EU) 2017/1939 , die op 31 oktober 2017 in werking is getreden.

In het Engels heet het EOM: European Public Prosecutor Office (EPPO).

Verwerking persoonsgegevens door EOM

Het EOM:

 • stelt onderzoeken in;
 • verricht handelingen voor strafvervolging;
 • treedt op als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de deelnemende EU-lidstaten.

Dit doet het EOM totdat de zaak definitief is afgehandeld.

Om dit te kunnen doen, verwerkt het EOM persoonsgegevens. De wettelijke basis hiervoor staat in de EOM-verordening. 

Het EOM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • strafrechtelijke onderzoeken en vervolging;
 • uitwisseling van informatie met bevoegde autoriteiten van EU-lidstaten en andere instellingen van de EU;
 • samenwerking met derde landen en internationale organisaties;
 • bepalen of de persoonsgegevens relevant zijn voor de taken van het EOM. 

Toezicht op EOM

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. Dit toezicht wordt op Europees niveau uitgeoefend door de European Data Protection Supervisor (EDPS). De EDPS is de onafhankelijke privacytoezichthouder van de EU.

Taken EDPS

De EDPS: 

 • Neemt kennis van klachten van betrokkenen en onderzoekt die.
 • Stelt onderzoeken in, op eigen initiatief of op basis van klachten.
 • Ziet erop toe dat het EOM de voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens toepast die in de EOM-verordening staan.
 • Adviseert het EOM, op eigen initiatief of bij raadpleging over de verwerking van operationele persoonsgegevens. Dit doet de EDPS vooral bij het opstellen van interne voorschriften voor de bescherming van grondrechten en fundamentele vrijheden van betrokkenen.

Samenwerking EDPS en nationale toezichthouders

De EOM-verordening regelt expliciet dat de EDPS nauw samenwerkt met de nationale privacytoezichthouders. Dit gebeurt in het Coordinated Supervision Committee (CSC), onder de paraplu van de European Data Protection Board (EDPB). 

Het CSC adviseert de EDPS en bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale privacytoezichthouders en een afgevaardigde van de EDPS. De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in het CSC.