Eurojust

Eurojust is een agentschap van de Europese Unie (EU). Het ondersteunt de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten in de hele EU. Eurojust helpt bijvoorbeeld de nationale autoriteiten als zij hierom vragen, maar kan ook zelf lidstaten verzoeken om een onderzoek of vervolging in te stellen.

Op deze pagina

Wetgeving Eurojust

Eurojust is opgericht in 2002 (Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2009/426/JBZ van de Raad). Inmiddels zijn deze besluiten vervangen door de Eurojust Verordening (EU) 2018/1727. Hierin staan de taken en bevoegdheden van Eurojust.

Verwerking persoonsgegevens door Eurojust

Eurojust heeft geen uitvoerende taken, maar ondersteunt het werk van justitiële autoriteiten in de EU-lidstaten. Eurojust werkt hierbij regelmatig met persoonlijke informatie en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens. 

Toezicht op Eurojust

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. Dit toezicht wordt op Europees niveau uitgeoefend door de European Data Protection Supervisor (EDPS). De EDPS is de onafhankelijke privacytoezichthouder van de EU.

Taken EDPS

De kern van de activiteiten van de EDPS is gericht op naleving van de voorschriften. De EDPS:

  • Adviseert over de verwerking van operationele persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die Eurojust verwerkt voor strafrechtelijk onderzoeken.
  • Onderzoekt of raadpleegt Eurojust bij ingediende verzoeken of bezwaren over de verwerking van operationele gegevens.
  • Voert inspecties op locatie uit.
  • Controleert of Eurojust de aanbevelingen uit de inspectierapporten opvolgt.
  • Onderzoekt klachten van mensen over de verwerking van hun persoonsgegevens door Eurojust.
  • Kan Eurojust gelasten operationele persoonsgegevens te rectificeren, de verwerking ervan te beperken of de gegevens te wissen als die gegevens in strijd met de relevante wetgeving zijn verwerkt. Of om specifieke handelingen uit te voeren bij de verwerking van operationele persoonsgegevens.
  • Geeft zijn mening over de bepalingen voor gegevensbescherming in (werk)overeenkomsten met EU-organen of samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de EU.

Samenwerking EDPS en nationale toezichthouders

De Eurojustverordening regelt expliciet dat de EDPS nauw samenwerkt met de nationale privacytoezichthouders. Dit gebeurt in het Coordinated Supervision Committee (CSC), onder de paraplu van de European Data Protection Board (EDPB). 

Het CSC adviseert de EDPS en bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale privacytoezichthouders en een afgevaardigde van de EDPS. De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in het CSC. 

In het jaarverslag van de EDPS over het toezicht op Eurojust staan ook opmerkingen van de nationale privacytoezichthouders.

Samenwerking EDPS en FG van Eurojust

Om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens door Eurojust in overeenstemming is met de relevante wetgeving, moet de EDPS samenwerken met de functionaris  gegevensbescherming (FG) van Eurojust.

Meer informatie over toezicht op Eurojust

Voor meer informatie over het toezicht op Eurojust, zie: Supervision of Eurojust op de website van de EDPS.