Rechten bij het dossier met gezondheidsgegevens

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u bepaalde rechten. Dat geldt ook voor gegevens over uw gezondheid die uw hulpverlener opneemt in een (medisch) dossier. Wilt u gebruikmaken van een van uw privacyrechten, dan kunt u terecht bij de zorgaanbieder waar uw hulpverlener werkt. Zoals de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis waar u patiënt bent. 

Op deze pagina

Recht op inzage in het dossier

U heeft recht op inzage in uw dossier. Bijvoorbeeld om röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen te bekijken. Persoonlijke werkaantekeningen van uw hulpverlener vallen hier niet onder. Ook heeft u het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging).

Elektronische inzage

U heeft recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van uw dossier. Dat geldt ook voor de gegevens die uw zorgaanbieder met andere zorgaanbieders deelt via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Geen kosten

Zorgaanbieders mogen geen kosten rekenen wanneer u gebruikmaakt van uw recht op inzage. Alleen wanneer u om meerdere schriftelijke kopieën vraagt, mag uw zorgaanbieder daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

Dit geldt ook wanneer er sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek. Bijvoorbeeld wanneer u heel vaak een verzoek doet. In zo’n geval mag uw zorgaanbieder uw verzoek zelfs weigeren.

Uitzondering recht op inzage

Verzoekt u om toegang tot uw dossier? Maar schaadt dat de privacy van een ander? En is die andere persoon niet uw hulpverlener? Dan mag uw zorgaanbieder weigeren om u inzage te geven in een bepaald gedeelte van het dossier.

Uw zorgaanbieder moet dan wel kunnen aantonen dat dat het geval is. Ook moet het belang van de privacy van de ander daarbij zwaarder wegen dan uw belang. Bijvoorbeeld als een familielid vertrouwelijk informatie heeft doorgegeven die in uw dossier is opgenomen.

Recht op rectificatie van het dossier

U heeft het recht om de persoonsgegevens in uw dossier te laten rectificeren (aanpassen of aanvullen). Uw recht op rectificatie is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heeft u recht op correctie en aanvulling.

U kunt bepaalde gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken of conclusies van uw hulpverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren.

Tijdens een behandeling is het bijhouden van uw gezondheidsgegevens noodzakelijk voor een goede behandeling. De zorgaanbieder maakt per geval een afweging of correctie mogelijk is. De zorgaanbieder volgt daarbij de AVG en WGBO. U kunt altijd een aanvullende verklaring aan uw dossier laten toevoegen.

Recht op verwijdering van gezondheidsgegevens

U kunt na afloop van uw behandeling vragen om de gegevens uit uw dossier te vernietigen. De zorgaanbieder moet aan zo’n verzoek voldoen, tenzij er sprake is van  belangen van anderen die zwaarder wegen.

Recht op dataportabiliteit

Mensen hebben het recht om persoonsgegevens uit hun dossier mee te nemen en over te dragen aan anderen.

Welke gegevens wel

De persoonsgegevens die u als patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door een dienst of een apparaat te gebruiken. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.

Welke gegevens niet

Andere gegevens in het dossier vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Zoals de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw hulpverlener vaststelt op basis van de gegevens die u heeft verstrekt.

Het dossier van een kind

Als gezaghebbende ouder heeft u ook bepaalde rechten bij het dossier van uw minderjarige kind. Welke rechten u precies heeft, ligt aan de leeftijd van uw kind.

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft u – als gezaghebbende ouder(s) – het recht om inzage te vragen in het dossier van uw kind.
  • Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar? Dan heeft u als gezaghebbende ouder(s) en kind samen of apart het recht om inzage te vragen in het dossier.
  • Vanaf 16 jaar hebben gezaghebbende ouders geen inzage meer in het dossier, tenzij het kind daarvoor toestemming geeft.

Het dossier van een familielid

Patiënten die niet goed kunnen opkomen voor hun eigen belangen, hebben vaak een wettelijk vertegenwoordiger. Dit is een mentor of curator die door de rechter is benoemd. Is die er niet? Dan kunt u iemands vertegenwoordiger zijn als u echtgenoot, partner, ouder, kind, broer of zus bent van de patiënt.

Als wettelijk vertegenwoordiger heeft u het recht om inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te vragen van het dossier van de persoon die u vertegenwoordigt. U heeft deze rechten op grond van de WGBO. Wel moet uw verzoek in lijn zijn met zogeheten goed vertegenwoordigerschap. De hulpverlener kan bepaalde dingen weigeren, als dit hoort bij goed hulpverlenerschap.

Familieleden die niet de (wettelijk) vertegenwoordiger van de patiënt zijn, hebben geen recht op inzage, correctie of verwijdering.