Gezondheid

Gegevens over iemands gezondheid zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens, omdat ze heel privacygevoelig zijn. Deze gegevens zijn extra beschermd. Gezondheidsgegevens komen vaak in een (medisch) dossier te staan. Organisaties moeten daar goed mee omgaan. In de wet staat aan welke regels zij zich moeten houden. 

Gezondheidsgegevens gebruiken en delen

Gegevens over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens staan bijvoorbeeld in een medisch dossier.
Ga naar onderwerp

Gezondheidsgegevens in een dossier

Hulpverleners zoals huisartsen, tandartsen en specialisten zijn wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens van hun patiënten vast te leggen in een dossier.
Ga naar onderwerp

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is een taak van de gemeente, die vaak door de GGD wordt uitgevoerd. Dat is wettelijk zo geregeld.
Ga naar onderwerp

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars mogen gezondheidsgegevens verwerken als dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren die zij met verzekerden sluiten (de zorgverzekering).
Ga naar onderwerp