Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars mogen gezondheidsgegevens verwerken als dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren die zij met verzekerden sluiten (de zorgverzekering). En om hun wettelijke taken uit te voeren. Zorgverzekeraars mogen bijvoorbeeld gezondheidsgegevens verwerken om declaraties te kunnen afhandelen. 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en huisartsen, zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan zorgverzekeraars door te geven. De zorgverzekeraar controleert met die gegevens of de zorg vergoed wordt of niet. Het beroepsgeheim is hierbij niet van toepassing.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een wettelijke plicht een grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken. Dat betekent in dit geval dat zorgaanbieders gegevens van patiënten mogen doorgeven aan zorgverzekeraars volgens de privacywet AVG.

De minister stelt vast:

  • welke gezondheidsgegevens zorgaanbieders aan zorgverzekeraars moeten verstrekken;
  • voor welke doelen zij dat moeten doen.

De regels zijn te vinden in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet marktordening gezondheidszorg.

Lees meer bij: Doorgeven van gezondheidsgegevens aan zorgverzekeraars.

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht om mensen te accepteren voor de basisverzekering. Het maakt niet uit hoe gezond iemand is. Een zorgverzekeraar mag dus geen gegevens over iemands gezondheid gebruiken om diegene te weigeren voor de basisverzekering.

Snelle antwoorden

Welke medische gegevens krijg ik te zien als ik de zorgverzekering van mijn kind betaal?

Uw minderjarige kind is automatisch meeverzekerd bij uw basisverzekering. In principe heeft u als verzekeringnemer recht op informatie over de zorg die wordt gedeclareerd. Dus ook over de zorg die aan uw kind is verleend en die wordt gedeclareerd. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of uw kind die zorg ook heeft gehad.

Minderjarige kinderen hebben wel recht op bescherming van hun privacy. Zij kunnen een zorgverzekeraar vragen om de verleende zorg zo algemeen mogelijk te omschrijven.

Mag een opticien of hoorwinkel gegevens over mijn zorgverzekering opvragen om te zien of de zorgverzekeraar mijn bril of gehoorapparaat (deels) vergoedt?

Koopt u een bril of een gehoorapparaat? Dan mag de verkoper, met uw toestemming, informatie over uw zorgverzekering opvragen. U kunt uw bril of gehoorapparaat namelijk mogelijk (deels) vergoed krijgen vanuit uw zorgverzekering.

De verkoper bij de opticien of hoorwinkel kan  informatie over uw verzekeringspolis opzoeken in een speciale database (Controle Verzekerden, COV) bij VECOZO.  Uw zorgverzekeraar heeft hierin informatie over uw verzekering opgenomen.

Ook mogen uw zorgverzekeraar en de opticien of hoorwinkel uw gegevens via VECOZO uitwisselen om declaraties goed te kunnen afhandelen.

Mogen mijn zorgaanbieders gebruikmaken van VECOZO voor de uitwisseling van mijn gegevens met mijn zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente?

Ja, dat mag. Uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente kunnen via de digitale omgeving van VECOZO berichten uitwisselen met uw zorgaanbieders. Bijvoorbeeld om zorg toe te wijzen of declaraties voor uw medische zorg af te handelen.

Mag mijn zorgverzekeraar om de verwijsbrief van mijn huisarts vragen als ik een privacyverklaring heb ingediend?

Heeft u een privacyverklaring ingediend bij uw zorgverzekeraar voor de declaratie van uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan mag uw zorgverzekeraar u of uw behandelaar niet vragen om de verwijsbrief van uw huisarts.

In de verwijsbrief staat namelijk informatie over uw zorgvraag en zorgzwaarte. En daar mag uw zorgverzekeraar niet naar vragen als u een privacyverklaring heeft ingediend.

Uw zorgverzekeraar mag wel vragen om een verkorte verwijsbrief. In de verkorte verwijsbrief staat geen informatie over uw zorgvraag en zorgzwaarte.

Mag mijn zorgverzekeraar gezondheidsgegevens opvragen voor een machtiging?

Voor de vergoeding van bepaalde medische behandelingen heeft u vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Deze toestemming heet een machtiging of akkoordverklaring. Uw zorgverzekeraar mag hiervoor gezondheidsgegevens opvragen bij uw behandelaar, als u daarvoor toestemming geeft.

Uw behandelaar mag alleen gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn om te beoordelen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Heeft u een privacyverklaring ingediend bij uw zorgverzekeraar? Dan mag uw zorgverzekeraar niet vragen om diagnosegegevens om uw machtigingsaanvraag te beoordelen (paragraaf 4.3 van de Regeling zorgverzekering).

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over verwerking van persoonsgegevens door mijn zorgverzekeraar?

Heeft u een vraag of een klacht over de verwerking van uw gezondheidsgegevens door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld bij de declaratie van de zorg die u heeft ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van uw zorgverzekeraar.

Lukt het niet om samen met uw zorgverzekeraar een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht indienen bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) over de verwerking van uw persoonsgegevens door uw zorgverzekeraar. Ook kunt u een melding doen bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).