Vergroot contrast

Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Vraagt iemand om inzage, dan moet de organisatie diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • om welke gegevens/categorieën van gegevens het gaat;
 • aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt of aan welke categorieën van ontvangers de gegevens zullen worden verstrekt;
 • wat de periode is waarin de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of in elk geval de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene verschillende rechten heeft (rectificeren, wissen, beperken van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking e.d.);
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de AP;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is en de gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 • of sprake is van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering met vermelding van de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene.

Reikwijdte inzagerecht

Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

Gebruikt een organisatie persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje? Dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht.

Maar slaat de organisatie de aantekeningen vervolgens op in een dossier of verstrekt de organisatie deze aan anderen? Dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze aantekeningen.

Wetgeving

Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Recht op inzage'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht op inzage

 • Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens?

  U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail, om inzage vragen. Bij overheidsorganisaties is dat zelfs verplicht. Weigert een organisatie namelijk uw inzageverzoek en wilt u naar de rechter? Dan moet u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief inzage van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

 • Hoe kan een organisatie voldoen aan mijn inzageverzoek?

  Een organisatie is verplicht binnen een maand schriftelijk of per e-mail te reageren op uw inzageverzoek. Bij complexe of omvangrijke verzoeken kan die termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw inzageverzoek in behandeling neemt, kan de organisatie controleren wie u bent. De organisatie kan u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen. Of dat mag, is afhankelijk van de situatie.

  Kan de organisatie ook op een minder vergaande manier controleren wie u bent? Dan moet de organisatie die manier kiezen. Vraagt u bijvoorbeeld om inzage bij een webshop? Dan is uw klantnummer in combinatie met uw naam en adres meestal genoeg om uw identiteit te controleren.

  Antwoord op inzageverzoek

  De organisatie moet u een afschrift van uw persoonsgegevens verstrekken wanneer u een verzoek tot inzage doet. Dit is bijvoorbeeld een overzicht van de persoonsgegevens die van u worden verzameld en wat die precies zijn. Of een kopie van een document waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, maar dat hoeft niet per se.

  Het gaat erom dat u een overzicht ontvangt waarmee u kunt controleren of uw gegevens kloppen. En of de organisatie uw gegevens op de juiste manier verwerkt.

  Heeft de organisatie bijvoorbeeld gegevens van u die niet ter zake doen? Of gebruikt de organisatie uw gegevens misschien in strijd met de wet? Met het overzicht dat u krijgt, moet u in staat zijn om rectificatie of wissing van uw gegevens te vragen.

  Let op: heeft de organisatie veel informatie over u? Dan kan de organisatie u vragen om aan te geven in welke gegevens u precies inzage wilt.

  Overzicht persoonsgegevens

  De organisatie kan u inzage geven in uw persoonsgegevens door u een volledig overzicht te geven van deze gegevens en wat deze gegevens zijn in een begrijpelijke vorm.

  Daarnaast moet in dit overzicht staan:

  • het doel waarvoor de organisatie uw gegevens gebruikt;  
  • welke soorten gegevens de organisatie voor dit doel gebruikt;
  • welke organisaties of soorten organisaties uw gegevens ontvangen;
  • hoe de organisatie aan uw gegevens is gekomen.
 • Mag een organisatie mijn inzageverzoek weigeren?

  Ja, soms mag dat, maar alleen bij uitzondering. Een organisatie mag verzoeken weigeren als die buitensporig zijn, met name als het gaat om herhaalde verzoeken. Een organisatie mag u op grond van artikel 41 van de Utitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) in bepaalde gevallen inzage in uw gegevens weigeren. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

  Kan een organisatie aantonen dat door uw inzageverzoek de administratieve lasten zo hoog worden dat de organisatie in haar rechten en vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast? Dan kan de organisatie in uitzonderlijke gevallen uw inzageverzoek weigeren.

  Gedeeltelijk weigeren

  Een organisatie kan u gedeeltelijk inzage weigeren, bijvoorbeeld om informatie in uw dossier af te schermen die over iemand anders gaat.

  Heeft iemand anders er naar verwachting bezwaar tegen dat u inzage krijgt? Dan moet de organisatie die persoon de kans geven om zijn mening te geven voordat u inzage krijgt.

  Argumenten voor weigering

  De organisatie mag uw inzageverzoek niet zomaar afwijzen. De organisatie moet argumenten geven waarom deze uw inzageverzoek weigert. En de organisatie moet kunnen laten zien dat deze een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.

 • Mag een organisatie geld vragen bij een inzageverzoek?

  Nee, in principe niet. Wel mag een organisatie een redelijke vergoeding vragen als u om extra kopieën vraagt. Of als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Bijvoorbeeld als u heel veel verzoeken bij dezelfde organisatie indient. In dat geval is het ook mogelijk dat de organisatie uw inzageverzoek afwijst.

 • Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage.

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Aantonen gezag

  Twijfelt een organisatie bij uw inzageverzoek of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

  Dit kunt u doen door een recent afschrift van de geboorteakte te overleggen, in combinatie met een recent uittreksel uit het gezagsregister. Hieruit blijkt wie de moeder van het kind is en of (en zo ja, door wie) het kind erkend is.

  Staat in het gezagsregister geen aantekening? Dan is er geen wijziging opgetreden in de situatie zoals die is vermeld in de geboorteakte.

 • Kan ik inzage krijgen in mijn gegevens bij het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP)?

  Ja, dat kan. In de TFTP-overeenkomst is opgenomen dat u recht heeft op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de TFTP-overeenkomst). Daarnaast heeft u het recht rectificatie en/of wissing van uw gegevens te vragen (artikel 16 van de TFTP-overeenkomst).

  Het TFTP is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Op grond hiervan hebben de VS toegang tot Europese bankgegevens. De Amerikaanse autoriteiten mogen deze gegevens gebruiken om terroristische activiteiten te voorkomen en bestrijden.

  TFTP-verzoek indienen

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) treedt als tussenpersoon op bij TFTP-verzoeken. Wilt u een inzage- of rectificatieverzoek doen? Neem dan contact op met de AP. De AP stuurt u dan de benodigde stukken toe voor uw verzoek.

  Let op: u kunt alleen een TFTP-verzoek indienen als u EU-onderdaan bent of permanent in een van de EU-lidstaten woont.

  Vaststellen identiteit

  Om uw verzoek in behandeling te nemen, controleert de AP eerst uw identiteit. Daartoe kunt u ons een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen. De AP stuurt de kopie niet naar de VS en vernietigt deze na 6 maanden.

  U kunt op de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. 

  Kunt of wilt u geen kopie van uw identiteitsbewijs opsturen? Maak dan een afspraak met de AP om ter plekke uw identiteit te laten vaststellen.

  Reactie op verzoek

  De AP stuurt uw verzoek door naar de betreffende instantie in de VS. En houdt u vervolgens op de hoogte van de voortgang. Let op: de reactie op uw verzoek kan zeer beperkt zijn, gezien de aard van het TFTP.

  TFTP

  U vindt meer informatie onder Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) op de website van the U.S. Department of the Treasury.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn inzagerecht?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar deze organisatie. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden

Hulpmiddelen voor de burger