Gezondheidsgegevens delen met derden

Er zijn verschillende situaties waarin een hulpverlener (zoals een huisarts, tandarts of specialist in het ziekenhuis) gezondheidsgegevens aan derden mag verstrekken. Organisaties buiten de gezondheidszorg mogen gezondheidsgegevens namelijk gebruiken en uitwisselen voor bepaalde taken of doeleinden. Denk aan pensioenfondsen, scholen of verzekeraars. 

Op deze pagina

Algemene regels gegevens delen

Hulpverleners mogen gezondheidsgegevens verstrekken aan anderen als:

  • Dat in de wet geregeld is. Soms is een hulpverlener wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens te delen buiten de zorg. Toestemming van de patiënt is dan niet nodig. Voorbeelden zijn de Wet op de lijkbezorging, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet publieke gezondheid (Wpg).
  • De patiënt er uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De patiënt moet door de hulpverlener of door de ontvangende partij goed geïnformeerd zijn over de reden om de gegevens te verstrekken.

Organisaties buiten de gezondheidszorg die de gezondheidsgegevens ontvangen, moeten voldoen aan de geheimhoudingsplicht. Zij mogen de gezondheidsgegevens ook niet verstrekken aan andere organisaties. Tenzij er in de wet staat dat dit in een bepaalde situatie wel mag.

Gegevens delen met zorgverzekeraar

Een zorgaanbieder is verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar van de patiënt. U leest hierover meer in het onderwerp Zorgverzekeraars.

Gegevens delen met administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf

Heeft een zorgaanbieder het innen van rekeningen overgedragen aan een administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf? Dan mag de zorgaanbieder de gegevens verstrekken die dit bedrijf nodig heeft om de rekening te sturen naar de zorgverzekeraar of de patiënt.

Het bedrijf heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat het bedrijf de gegevens alleen mag gebruiken voor dat doel en niet mag delen met anderen.

Gegevens delen met wettelijk vertegenwoordiger

Hulpverleners mogen informatie verstrekken aan de wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt. Maar alleen als dat nodig is om toestemming te krijgen voor de behandeling. Of als het gaat om een verzoek om inzage of afschrift. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een meerderjarige, wilsonbekwame patiënt. Of die van een minderjarige. Gaat het om een kind van 12 tot 16 jaar? Dan kan deze instemmen met het verstrekken van de informatie. Dit staat in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De geheimhoudingsplicht van de hulpverlener geldt dan niet.

Hulpverleners verstrekken geen gegevens aan wettelijk vertegenwoordigers als de wilsonbekwame patiënt of het kind zich ertegen verzet en/of als het in strijd is met goed hulpverlenerschap. Bijvoorbeeld als verstrekken van gegevens tegen het belang van de wilsonbekwame patiënt of het kind ingaat.

Verbreken medisch beroepsgeheim

Een hulpverlener mag het medisch beroepsgeheim in uitzonderlijke situaties verbreken. Dat is als er sprake is van een conflict van plichten.

Bijvoorbeeld als de hulpverlener een gevaarlijke situatie voor iemand anders kan voorkomen. En deze hulpverlener niet vooraf om toestemming kan vragen. Bijvoorbeeld bij (het vermoeden van) kindermishandeling.

De hulpverlener moet dan wel alles geprobeerd hebben om het probleem op te lossen zonder het medisch beroepsgeheim te verbreken.

Lees ook: Gezondheidsgegevens in een dossier