Directies bij de AP

De AP is onderverdeeld in 6 directies:

 1. Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek. Directeur is Gerard Bukkems.
 2. Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Directeur is Nanning de Jong.
 3. Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Directeur is Annita de Bruijne.
 4. Directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Directeur is Marianne Niessink.
 5. Directie Coördinatie Algoritmes. Directeur is Sven Stevenson.
 6. Directie Bedrijfsvoering. Directeur is Bart Cooijmans (a.i.).

Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek

Onder de directie Klantcontact en Controlerend onderzoek valt het Informatie- en Meldpunt Privacy (IMP). De medewerkers van dit meldpunt zijn het eerste aanspreekpunt voor organisaties en burgers bij vragen over de privacywetgeving en klachten over mogelijke overtredingen hiervan. 

Meldingen van datalekken en privacyschendingen komen ook bij deze directie binnen. De signalen die binnenkomen via klantcontact, zijn voor de AP een belangrijke bron van informatie. Op basis hiervan beoordeelt de AP of ingrijpen nodig is en zo ja, op welke manier.

Verder voert deze directie controlerende onderzoeken uit op nationaal niveau. Bijvoorbeeld naar datalekken die niet bij de AP zijn gemeld. Het doel is privacyschendingen snel en effectief aan te pakken.

Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie houdt toezicht op de opzet, reikwijdte en werking van de interne privacyprocessen van organisaties. Met als doel ervoor te zorgen dat organisaties persoonsgegevens goed beschermen.

Daarnaast heeft deze directie binnen de AP de technologische expertise over privacybescherming. De directie is ook het aanspreekpunt voor brancheorganisaties. En voor functionarissen gegevensbescherming (FG's) als interne toezichthouders bij organisaties. Door vragen van FG’s te beantwoorden, helpt deze directie hen om hun rol zo goed mogelijk te vervullen.

Verder beoordelen de medewerkers van deze directie:

Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering

De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering is verantwoordelijk voor het opleggen van boetes en andere sancties door de AP, behandelt bezwaarzaken tegen door de AP genomen besluiten en vertegenwoordigt de AP bij de rechter op nationaal en Europees niveau.

Daarnaast geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over nieuwe wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens raakt. Ook zorgt de directie voor normuitleg door organisaties helderheid te bieden over wat er in de wet staat en hoe zij dit moeten toepassen.

Directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie

De medewerkers van de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie zorgen onder meer voor de perswoordvoering, ontwikkelen publiekscampagnes en werken samen met andere Europese privacytoezichthouders aan internationale ‘guidance’ en onderzoeken. Met als doel om zo effectief mogelijk te communiceren over de missie van de AP, de resultaten van het werk en de rechten en plichten op privacygebied.

De directie zorgt voor een goede samenwerking en afstemming met Europese collega-toezichthouders en ziet erop toe dat organisaties die internationaal opereren zich aan de regels houden. Ook bepaalt de directie welke toezichtstrategie het beste aansluit op het werk van de AP.

Directie Coördinatie Algoritmes

De AP is in 2023 van start gegaan met nieuwe, coördinerende taken die een impuls moeten geven aan het toezicht op de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes.

Binnen de AP is daarvoor de directie Coördinatie Algoritmes ingericht. Voor meer informatie, zie: Algoritmetoezicht.

Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit verschillende onderdelen die onmisbaar zijn voor een goed functionerende organisatie. Voorbeelden van werkzaamheden van deze directie zijn:

 • het personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren;
 • administratieve ondersteuning;
 • beheer van facilitaire en logistieke zaken;
 • financieel beheer, waaronder inkoop;
 • juridische staftaken;
 • beheer van de ICT-omgeving.