Gegevens over gezondheid bij sollicitaties

Als werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek vrijwel nooit vragen naar de gezondheid van de sollicitant. En sollicitanten hoeven hierover ook meestal niets te vertellen. Een medische keuring (aanstellingskeuring) tijdens de sollicitatieprocedure mag alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van een werknemer.

Op deze pagina

Gezondheid sollicitant

De gezondheid van een sollicitant mag geen onderwerp van gesprek zijn. U mag als werkgever niet vragen of de sollicitant een ziekte of beperking heeft. Ook mag u niet vragen naar het ziekteverzuim van de sollicitant in het verleden. En sollicitanten hoeven u niets te vertellen over hun gezondheid. Tenzij er een uitzondering geldt.

Uitzonderingen

Er zijn 2 uitzonderingen op het verbod om het over de gezondheid van sollicitanten te hebben tijdens de sollicitatieprocedure:

1. Gezondheid is rechtstreeks van belang

Is de gezondheid van de sollicitant rechtstreeks van belang voor de functie waarop diegene solliciteert? Bijvoorbeeld omdat de sollicitant belangrijke onderdelen van deze functie niet kan uitvoeren door een ziekte of beperking? Dan moet de sollicitant dit zelf aan u vertellen tijdens het sollicitatiegesprek.

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt door een ziekte of beperking die is verzwegen bij de sollicitatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor het doorbetalen van het loon tijdens ziekte. Ook kunt u de werknemer op staande voet ontslaan.

2. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

U mag als werkgever tijdens de sollicitatieprocedure wel bij het UWV controleren of een sollicitant behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Zwangerschap

Sollicitanten hoeven niet te vertellen dat zij zwanger zijn of willen worden. Stelt u deze vraag, dan hoeft de sollicitant de vraag niet naar waarheid te beantwoorden. Sollicitanten mogen wel vertellen dat zij zwanger zijn of willen worden, als zij dat zelf willen. U mag sollicitanten niet afwijzen omdat zij zwanger zijn of willen worden.

Medische keuring

Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van een werknemer. Van een bijzondere functie-eis is pas sprake als de normale arbomaatregelen niet genoeg zijn om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Er zijn 3 categorieën bijzondere functie-eisen:

  1. die een gezondheidsrisico meebrengen (bijvoorbeeld als iemand meer dan 15 keer per dag gewichten van meer dan 20 kg moet tillen);
  2. die een veiligheidsrisico meebrengen (bijvoorbeeld of iemand details kan waarnemen op een afstand van minder dan 60 cm);
  3. die een gezondheids- én een veiligheidsrisico meebrengen (bijvoorbeeld als iemand zeer zwaar lichamelijk werk moet doen).

Wettelijk verplichte medische keuring

Een medische keuring kan ook wettelijk verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepschauffeurs, brandweerpersoneel, offshore personeel en personeel dat werkt in verontreinigde grond, met straling of met kankerverwekkende stoffen.

Informatie over medische keuring

U moet als werkgever in de vacaturetekst opnemen dat sollicitanten voor de baan een medische keuring moeten ondergaan. Voor de keuring moet u de sollicitant schriftelijk informeren over het doel van de keuring. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.

Tijdstip medische keuring

U mag een sollicitant pas medisch laten keuren aan het einde van het sollicitatieproces, als u van plan bent om diegene aan te nemen.

Gegevens tijdens medische keuring

Bij een medische keuring wisselen u als (mogelijke) werkgever, de bedrijfsarts en de sollicitant gegevens met elkaar uit.

  • U verstrekt gegevens van de sollicitant aan de bedrijfsarts. U mag alleen gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn om contact op te nemen met de sollicitant en diegene te identificeren. Bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.
  • De sollicitant hoeft aan de bedrijfsarts alleen iets te vermelden over ziekte, beperking of ziekteverleden als dat relevant is voor de functie.
  • De bedrijfsarts mag ook alleen vragen naar de gezondheid van de sollicitant of hiernaar onderzoek doen als dat van belang is voor het doel van de keuring.
  • De sollicitant ontvangt als eerste de uitslag van de medische keuring van de bedrijfsarts, als de sollicitant dat wil. Vervolgens beslist de sollicitant of de bedrijfsarts de uitslag aan u mag doorgeven. Dat heet het blokkeringsrecht bij medische keuringen.
  • Zo ja, dan mag de bedrijfsarts alleen aan u doorgeven of de sollicitant wel of niet medisch geschikt is voor de functie. De bedrijfsarts mag dus geen medische informatie aan u doorgeven.

Uiterlijk 6 maanden na de keuring moet de bedrijfsarts het keuringsdossier verwijderen.

Meer informatie medische keuring

Meer informatie over de regels voor medische keuringen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Privacyverhaal

Eric (39) werd tijdens een sollicitatiegesprek geconfronteerd met zijn medisch verleden. "Er zijn toch ook wel andere manieren om iemands stressbestendigheid te toetsen?"
 

PV Man zit op bureau