Contractoverneming, voortzetting of ontbinding

Is een onderneming failliet, dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Op deze pagina leest u op welke privacyregels u moet letten als curator bij contractoverneming, voortzetting of ontbinding van de failliete onderneming.

Op deze pagina

Contractoverneming

U mag als curator de voor de contractoverneming noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken aan de nieuwe contractpartij als de contractoverneming rechtsgeldig plaatsvindt, met inachtneming van alle daarvoor geldende regels.

Belangrijk hierbij is of de betrokkenen zijn geïnformeerd en de gelegenheid hebben gekregen akkoord te gaan met of bezwaar te maken tegen (onderdelen van) de contractoverneming. En dus tegen de daarvoor benodigde verstrekking van hun persoonsgegevens.

Voortzetting onderneming

Bij voortzetting van een failliete onderneming mag u als curator persoonsgegevens (laten) verwerken. U kunt (de activiteiten van) een failliete onderneming (tijdelijk) voortzetten, met als doel een ‘going concern’-verkoop van de failliete onderneming.

Deze onderneming verwerkt dan persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden als de onderneming vóór het faillissement deed. Dus als er feitelijk niets aan de situatie verandert, mag de failliete onderneming de persoonsgegevens blijven verwerken zoals voor het faillissement.

Andere regels bij andere doeleinden

Wilt u de failliete onderneming bij de voortzetting van de onderneming persoonsgegevens laten verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor de onderneming de gegevens oorspronkelijk had verzameld? Dan gelden andere regels.

Voor meer informatie, zie scenario I in het Juridisch kader persoonsgegevens bij faillissement (p. 8-9).

Ontbinding onderneming

Een failliete onderneming kan door ontbinding ophouden te bestaan. Bijvoorbeeld op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De boedel kan op dat moment nog persoonsgegevens bevatten, zoals het klantenbestand.

Als curator moet u nagaan welke persoonsgegevens in de boedel zijn achtergebleven, wat daarmee moet worden gedaan en wie voor die gegevens verantwoordelijk is.

Gegevens vernietigen

Als een onderneming is opgehouden te bestaan, zullen persoonsgegevens doorgaans niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verder werden verwerkt. 

Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat alle persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd.

Gegevens bewaren

Soms moeten bepaalde persoonsgegevens nog een tijd worden bewaard, omdat er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is. Bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of de zorgwetgeving.

Is er een bewaarder aangewezen voor de boeken, papieren en andere gegevensdragers in de boedel? Dan is de bewaarder de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.

Is er geen bewaarder aangewezen? En heeft de rechtbank ook geen bewaarder benoemd? Dan blijft u als curator verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat de gegevens worden bewaard, goed worden beveiligd en na afloop van de bewaartermijn(en) alsnog worden vernietigd.