Vergroot contrast

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens is een zelfstandig bestuursorgaan. De relatie met de minister van Veiligheid en Justitie is vormgegeven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet). Als gevolg van de onafhankelijke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens (Artikel 28 van de Europese Privacy richtlijn 95/46 EG ) zijn niet alle artikelen uit de Kaderwet van overeenkomstige toepassing op de Autoriteit Persoonsgegevens.

Organisatiestructuur

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werken 80 mensen. De structuur van de organisatie is als volgt:

College

Het college van de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 andere leden. Het college heeft de formele leiding over de Autoriteit Persoonsgegevens. De dagelijkse leiding voor beheerszaken is door de voorzitter overgedragen aan de directeur.

Directeur

De directeur ondersteunt het college en het collegeoverleg en treedt op als hoofd van de medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens. De directeur is als voorzitter van het managementteam (MT) verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleidsplan dat het college vaststelt en voor (de bewaking van) de uitvoering daarvan.

De directeur is eindverantwoordelijk voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. Ook is de directeur belast met institutionele kwesties, zoals civielrechtelijke overeenkomsten, mandaatregelingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Algemeen directeur (a.i.) is de heer drs. B.D. den Hollander.

Afdelingen Toezicht

De afdelingen Toezicht ondersteunen het college bij het houden van toezicht. Het toezicht is verdeeld over 2 afdelingen.

Toezicht Private sector

Deze afdeling heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • bedrijfsleven;
 • handel en financiële dienstverlening;
 • internationaal gegevensverkeer;
 • technologie;
 • arbeid.

Hoofd van de afdeling is de heer mr. U.H. Oelen.

Toezicht Publieke sector

Deze afdeling heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • overheid;
 • politie en justitie;
 • zorg en welzijn;
 • onderwijs;
 • sociale zekerheid.

Hoofd van de afdeling (a.i.) is de heer mr. U.H. Oelen.

Afdeling Juridische zaken

De afdeling Juridische zaken ondersteunt het college en de rest van de organisatie. De afdeling is belast met:

Handhaving en sancties:

 • handhavingsbevoegdheden (formuleren beleid, adviseren en ondersteunen);
 • voorfase en opleggen van sancties (in de zin van artikelen 61, vierde lid, 65 en 66 Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 35, tweede lid, Wet politiegegevens; artikel 27, tweede lid, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 4.1 Wet basisregistratie persoonsgegevens);
 • het doen van aangifte/contact OM en handhavingsbeleid.

Rechtsbescherming:

 • heroverwegingen, bezwaarschriften, rechtszaken.

Adviseren van de directeur over institutionele kwesties, waaronder:

 • civielrechtelijke overeenkomsten en aansprakelijkheid;
 • opstellen van beleidsregels en mandaatregelingen;
 • advies over samenwerking met andere organisaties.

Interne advisering over:

 • privacyrecht;
 • Algemene wet bestuursrecht.

Hoofd van de afdeling is de heer mr. T.L.J. Drouen.

Afdeling Communicatie

De afdeling Communicatie adviseert en ondersteunt de afdelingen Toezicht en het college bij de interne en externe communicatie.

De afdeling heeft daarnaast de volgende taken:

 • ontwikkelen en implementeren van communicatiebeleid;
 • externe communicatie, onder meer via de website;
 • persvoorlichting, persrelaties en public affairs;
 • ondersteuning van het college bij externe contacten en optredens;
 • interne communicatie;
 • kennisborging en kennisdeling;
 • opinieonderzoek.

Hoofd van de afdeling is mevrouw drs. K. Verhaar.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt het college, de directeur en de andere afdelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens op de volgende terreinen:

 • automatisering en informatisering;
 • facilitaire zaken;
 • financiën en control;
 • informatiebeheer;
 • kwaliteitszorg en beveiligingsbeleid;
 • personeelszaken;
 • secretariaat.

Waarnemend hoofd van de afdeling (a.i.) zijn de heer mr. T.L.J. Drouen en de heer drs. B.D. den Hollander.

Raad van advies

De Raad van Advies heeft tot taak het college te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.