Vergroot contrast

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een zelfstandig bestuursorgaan. De relatie met de minister van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet). Als gevolg van de onafhankelijke positie van de AP (Artikel 28 van de Europese Privacy richtlijn 95/46 EG ) zijn niet alle artikelen uit de Kaderwet van overeenkomstige toepassing op de AP.

Organisatiestructuur

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken. Daarmee wordt ook de bestaande organisatie van de AP opgeheven.

In het wetsvoorstel uitvoeringswet AVG en in de Wijzigingswet zal de nieuwe organisatie worden opgericht en aangewezen als toezichthouder op de AVG en de Wijzigingswet.

Vooruitlopend daarop functioneert de AP vanaf 1 januari 2018 al zo veel mogelijk conform de nieuwe uitvoeringspraktijk per 25 mei 2018. Dit gaat gepaard met een reorganisatie.

De nieuwe organisatiestructuur van de AP is zichtbaar in het organogram 2018. NB: de namen van de directies en afdelingen zijn nog werktitels.

College

Het college van de AP bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 andere leden. Het college heeft de formele leiding over de AP. De dagelijkse leiding voor beheerszaken is door de voorzitter overgedragen aan de algemeen directeur.

Algemeen directeur

De algemeen directeur ondersteunt als secretaris het college en het collegeoverleg en treedt op als hoofd van de medewerkers van de AP. De algemeen directeur is als voorzitter van het directieberaad verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleidsplan dat het college vaststelt en voor (de bewaking van) de uitvoering daarvan.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. Ook is de algemeen directeur belast met institutionele kwesties, zoals civielrechtelijke overeenkomsten, mandaatregelingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Algemeen directeur (a.i.) is Bas den Hollander.

Directie Klantcontact en Controlerend onderzoek

De directie Klantcontact en Controlerend onderzoek bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Klantcontact
 • Controlerend onderzoek

Directeur Klantcontact en Controlerend onderzoek is Gerard Bukkems.

Directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie

De directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Systeemtoezicht
 • Beveiliging en Technologie

Directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie is Cecile Schut.

Directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering

De directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Handhaven
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Staftaken en wetgevingsadvies
 • Bedrijfsvoering (NB: Deze afdeling is vooralsnog onder deze directie geplaatst. De definitieve plek in de organisatie wordt later bepaald).

Directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering is Thijs Drouen.

Directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie

De directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Beleid, Internationaal en Strategie
 • Communicatie

Directeur Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie is Marianne Niessink.

Raad van advies

De raad van advies van de AP heeft tot taak het college te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.