Advies wijziging Besluit politiegegevens (FIU)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 9 december 2021 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Besluit politiegegevens ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1153.

Om ernstige vormen van criminaliteit (waaronder witwassen en financieren van terrorisme) effectief tegen te gaan, is efficiënte gegevensuitwisseling tussen de betrokken overheidsinstanties van belang. Op grond van het concept kunnen opsporingsdiensten gegevens die zij ontvangen van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ook gebruiken voor 'andere doeleinden'. Het hoofd van de FIU-Nederland moet daarvoor wel eerst toestemming geven. 

De AP oordeelt dat het concept een te beperkte invulling geeft aan de verplichte toestemming, waardoor verwerking veel ruimer mogelijk wordt dan de richtlijn toestaat. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure alleen voort te zetten als het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets