AP adviseert kritisch over verwerken biometrische gegevens vreemdelingen

Thema's:
Biometrie
Politie, bijzondere opsporing en justitie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Dit wetsvoorstel gaat over het afnemen en registeren van biometrische gegevens van vreemdelingen. De AP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel, omdat de privacy van vreemdelingen hierin onvoldoende wordt beschermd.

Achtergrond wetsvoorstel

In 2014 is de Wet Biometrie vreemdelingenketen (Wbvk) in werking getreden. Op grond van de Wvbk mogen, als hiervoor geen Europese regelgeving is, biometrische gegevens van vreemdelingen worden afgenomen om identiteits- en documentfraude tegen te gaan.

Bij de invoering van de Wbvk is een zogeheten horizonbepaling opgenomen. Die houdt in dat de wet – vanwege de privacyimpact – in principe 7 jaar na inwerkingtreding (in 2021) vervalt. Tenzij uit evaluatie van de wet blijkt dat het gewenst is om de wetgeving voort te zetten en daarvoor dan een nieuw wetsvoorstel komt.

Het doel van het conceptwetsvoorstel waarover de AP heeft geadviseerd, betrof het schrappen van deze bepaling. En dus door te kunnen gaan met de huidige werkwijze.

Het wetsvoorstel is aangepast in de periode dat de AP met het advies bezig was. De horizonbepaling komt nu niet te vervallen, maar wordt met 5 jaar verlengd. Zie verder de reactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het advies van de AP.

Advies AP

De AP heeft bezwaar tegen het conceptwetsvoorstel omdat uit 2 evaluaties van de Wbvk is gebleken dat de huidige werkwijze de privacy van vreemdelingen onvoldoende beschermt. De bezwaren zijn in het kort als volgt:  

Noodzaak

De noodzaak om de huidige praktijk voort te zetten en de effectiviteit hiervan zijn nog onvoldoende onderbouwd.  

Proportionaliteit

Het is onduidelijk waarom de regeling niet kan worden beperkt tot bepaalde categorieën vreemdelingen voor de afname en verwerking van biometrische gegevens.

Grondslag

Het blijkt in de praktijk soms onduidelijk voor ketenpartners wanneer zij wel of niet gegevens uit de vreemdelingenadministratie mogen verwerken. Hierdoor ontstaat het risico dat zij zonder grondslag biometrische gegevens verwerken.

Bewaartermijn

Sommige specifieke regels voor het verwijderen van biometrische gegevens uit de vreemdelingenadministratie blijken moeilijk toe te passen. Hierdoor kunnen biometrische gegevens onnodig lang opgeslagen blijven.

Gezichtsopnames

Er is onduidelijkheid over de voorwaarden voor het gebruik van gezichtsopnames in de vreemdelingenadministratie voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat komt omdat er voor gezichtsopnames geen specifieke regeling is in de Wbvk, zoals die er voor vingerafdrukken wél is.

Afbeelding van gescande vingerafdruk

Publicaties

Advies biometrische gegevens vreemdelingen