Vergroot contrast

AVG-gedragscode

Een groep verantwoordelijken of verwerkers kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze groep omgaat met persoonsgegevens. In een gedragscode maakt de groep de algemene normen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) concreter.

Groep verantwoordelijken of verwerkers

Een groep verantwoordelijken of verwerkers kan een branche of sector zijn. Maar een groep kan ook bestaan uit verantwoordelijken of verwerkers die uit verschillende branches of sectoren komen, maar die wel dezelfde soort verwerking uitvoeren.

Aansluiten bij gedragscode

Organisaties binnen de groep kunnen zich vervolgens aansluiten bij de gedragscode. Daarmee leggen zij vast dat zij zich houden aan de in de gedragscode opgenomen bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Goedkeuren gedragscode

Verenigingen of andere organen die een bepaalde groep van organisaties vertegenwoordigen, kunnen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen om goedkeuring van een nieuwe gedragscode. Of van een wijziging of verlenging van een bestaande gedragscode.

De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet. Het is hierbij vooral belangrijk dat de gedragscode een concrete uitwerking van de AVG biedt.

Zie verder: Vragen over gedragscodes.

Privacyverklaring AP

Hoe de AP omgaat met uw persoonsgegevens als u goedkeuring vraagt van uw gedragscode, leest u in de Privacyverklaring voorafgaande raadpleging, vergunning, gedragscode of internationale doorgifte

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'AVG-gedragscode'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over gedragscodes

 • Aan welke eisen moet een gedragscode voldoen?

  U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen om goedkeuring van een nieuwe gedragscode. Of van een wijziging of verlenging van een bestaande gedragscode. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de AP in elk geval naar de volgende eisen.

  Eisen gedragscodes

  • U bent als aanvrager een vertegenwoordiger van een bepaalde groep verantwoordelijken of verwerkers. Deze groep kan een branche of sector zijn. De groep kan ook bestaan uit verantwoordelijken of verwerkers die uit verschillende branches of sectoren komen, maar die wel dezelfde soort verwerking uitvoeren.
  • U heeft als aanvrager bij het opstellen van uw gedragscode overlegd met belanghebbenden en, waar mogelijk, ook met betrokkenen (de mensen van wie de organisaties binnen uw groep persoonsgegevens verwerken). U laat zien dat u rekening heeft gehouden met hun bijdragen en standpunten.
  • De gedragscode is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en biedt voldoende passende waarborgen.
  • De gedragscode is concreter dan de AVG.
  • De gedragscode is een juiste toepassing van de AVG en bevordert een doeltreffende uitvoering van de AVG. U houdt hierbij rekening met het specifieke karakter van de verwerkingen in uw groep.
  • De gedragscode bevat mechanismen die een toezichthoudend orgaan in staat stellen het verplichte toezicht uit te oefenen op de naleving van de gedragscode.
  • Wijkt u af van de wettelijke bepalingen door in uw gedragscode slechts een gedeelte van een wettelijke bepaling op te nemen? Of door een wettelijke bepaling niet letterlijk over te nemen maar te parafraseren? Dan geeft u een toelichting waarom u dit heeft gedaan.

  Guidelines gedragscodes

  Voor meer informatie, zie de Guidelines on Codes of Conduct and Monitoring Bodies van de Europese privacytoezichthouders.

 • Wat moet ik vooral wel en niet doen als ik een gedragscode opstel?

  Gedragscodes moeten voldoen aan een aantal eisen. De volgende do’s & don’ts helpen u om uw gedragscode aan deze eisen te laten voldoen.

  WEL doen

  • Leg uit hoe de organisaties in uw groep (zoals uw branche of sector) zullen voldoen aan de normen, niet dát zij zullen voldoen. Werk dus concreet – concreter dan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – uit hoe bepaalde normen in uw groep moeten worden toegepast.
  • Draag bij aan de juiste toepassing en doeltreffende uitvoering van de AVG in uw groep. Bijvoorbeeld door:
   - aan te geven welke grondslagen van toepassing zijn op welke groepsspecifieke verwerkingen;
   - bewaartermijnen uit te werken;
   - na te gaan hoe privacy by design en privacy by default kunnen worden toegepast, rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw groep;
   - in uw gedragscode te omschrijven welke specifieke soorten verwerkingen u kunt identificeren die organisaties in uw groep in hun verwerkingsregister kunnen vastleggen.
  • Geef een toelichting als u afwijkt van de wettekst of deze parafraseert.
  • Leg uit waarom de gedragscode voorziet in toegevoegde waarde voor uw groep.
  • Gaat uw gedragscode alleen over bepaalde onderdelen van de AVG? En omvat de gedragscode dus niet de gehele AVG? Maak dan duidelijk over welke onderdelen de gedragscode precies gaat.
  • Kijk of de verschillende bepalingen van uw gedragscode relatief makkelijk toetsbaar zijn. Dat geeft u een indicatie of uw gedragscode concreet genoeg is.

  NIET doen

  • Neem geen volledig gekopieerde teksten uit de AVG (of andere relevante wetgeving) op in uw gedragscode zonder groepsspecifieke toelichting of uitleg hoe de artikelen in uw groep worden toegepast.
  • Zeg niet: ‘we hebben grondslagen voor onze verwerkingen’ of ‘we bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk’. Werk uit welke grondslagen voor welke verwerkingen in uw groep van toepassing zijn. En werk uit welke bewaartermijnen gelden voor welke verwerkingen.
  • Wijk niet af van de wettekst door deze maar gedeeltelijk over te nemen of te parafraseren zonder uitleg waarom u afwijkt van de wettekst.
 • Wat is de procedure voor goedkeuring van een gedragscode?

  De goedkeuring van een gedragscode door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verloopt via een aantal stappen.

  Ontwerpbesluit

  De AP neemt eerst een ontwerpbesluit om de gedragscode goed te keuren of om over de gedragscode een advies te geven. De AP publiceert dit ontwerpbesluit in de Staatscourant en op de AP-website.

  Zienswijze

  Na publicatie van het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden de stukken inzien. Zijn ze het niet eens met het ontwerpbesluit, dan kunnen ze een zienswijze geven. Deze fase duurt 6 weken.

  Definitief besluit

  Hierna neemt de AP een definitief besluit. De AP houdt hierbij rekening met eventuele zienswijzen. Dit besluit publiceert de AP ook in de Staatscourant en op de website.

  De AP mag maximaal 6 maanden doen over het uiteindelijk vast te stellen besluit. Maar gaat het om een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp? Dan mag de AP deze termijn van 6 maanden met een redelijke termijn verlengen.

  Beroep

  Is de aanvrager of een andere belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan kan diegene binnen 6 weken na deze publicatie beroep instellen bij de rechtbank. Is de beroepstermijn verstreken en heeft niemand hiervan gebruikgemaakt? Dan is het besluit onherroepelijk.

  Let op: wil een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit, maar heeft diegene in een eerder stadium geen zienswijze gegeven? Dan kan dit tot gevolg hebben dat diegene geen beroep in kan stellen. Deze beoordeling vindt door de rechter plaats, niet door de AP.

 • Wat is de procedure voor goedkeuring als de gedragscode over verwerkingen in meerdere lidstaten gaat?

  Gaat een gedragscode over verwerkingsactiviteiten in verschillende EU-lidstaten? Dan legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), of een privacytoezichthouder uit een andere lidstaat, de gedragscode voor aan de European Data Protection Board (EDPB).

  De EDPB is het Europese samenwerkingsverband van privacytoezichthouders. Pas na het advies van de EDPB keurt de AP de gedragscode goed.

  Europese Commissie

  Vindt de EDPB dat de gedragscode in lijn is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dat deze voldoende passende waarborgen heeft? Dan kan de EDPB dit advies voorleggen aan de Europese Commissie.

  De Europese Commissie heeft de mogelijkheid de goedgekeurde gedragscode algemeen te verklaren binnen de Europese Unie.

 • Hoe wordt het toezicht ingericht op de naleving van gedragscodes?

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat elke gedragscode mechanismen heeft waardoor een toezichthoudend orgaan het verplichte toezicht kan uitvoeren. Dit toezichthoudend orgaan kan worden geaccrediteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of een andere Europese toezichthouder.

  Het toezichthoudende orgaan houdt toezicht op de naleving van de bepalingen in de gedragscode. Bijvoorbeeld door de werking van de gedragscode periodiek toetsen.

  Daarnaast beoordeeld dit orgaan of verantwoordelijken en verwerkers in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen. Tot slot behandelt het toezichthoudende orgaan klachten over inbreuken op de gedragscode.

  Let op: is een gedragscode van toepassing in meerdere sectoren of branches? Dan kunnen er meerdere toezichthoudende organen aangewezen worden.

  Eisen voor accreditatie

  Zo’n toezichthoudend orgaan kan geaccrediteerd worden als het:

  • zijn onafhankelijkheid en deskundigheid bij het onderwerp van de gedragscode heeft aangetoond;
  • procedures heeft vastgesteld waarmee het kan beoordelen of de betrokken verantwoordelijken en verwerkers de gedragscode mogen toepassen;
  • toezicht kan houden op de naleving van de gedragscode en de werking van de gedragscode periodiek kan toetsen;
  • procedures heeft vastgesteld om klachten te behandelen over inbreuken op de gedragscode of over hoe een verantwoordelijke of verwerker omgaat met deze gedragscode;
  • deze procedures voor betrokkenen en het publiek transparant heeft gemaakt;
  • aantoont dat zijn taken en bevoegdheden niet tot een belangenconflict leiden.

  Let op: deze eisen kunnen nog veranderen of aangevuld worden.

  Overleg met EDPB

  De AP stelt ontwerpcriteria op voor de accreditatie van zo’n toezichthoudend orgaan. Deze ontwerpcriteria legt de AP voor aan de European Data Protection Board (EDPB). Dat is het Europese samenwerkingsverband van privacytoezichthouders.

  Nadat de EDPB deze criteria heeft goedgekeurd, kan de AP een toezichthoudend orgaan accrediteren.