Vergroot contrast

Privacystatement formulier meldplicht datalekken

Verantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Autoriteit Persoonsgegevens is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag’ (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG jo. Artikel 55 en 57 AVG). De AP heeft als toezichthouder op de AVG een publiekrechtelijke taak om deze gegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en/of organisatorische maatregelen te nemen zodat een passende beveiliging de verwerking van persoonsgegevens waarborgt zodat zij beschermd zijn tegen onder meer  verlies van persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens  of vernietiging van beschadiging van die persoonsgegevens.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart de persoonsgegevens die u invult op het formulier meldplicht datalekken 7 jaar.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG