Ambtsbericht AP over begroting BZK, EZK en J&V 2023

Leden van de Vaste Kamercommissies voor Digitale Zaken en voor Justitie en Veiligheid (J&V) konden feitelijke vragen indienen over de vaststelling van de begrotingsstaten voor het jaar 2023 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van J&V.

Een aantal vragen gaat over de werkzaamheden en de organisatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie om deze feitelijke vragen over de begroting 2023 van BZK, EZK en J&V te beantwoorden.

Download
Politiek document