Advies wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen.

De AP constateert dat de toelichting bij de wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring geen verantwoording bevat over de verwerking van persoonsgegevens (AVG-beginselen, rechtmatigheid van de verwerking).

De AP adviseert daarom eerst de toelichting op dit punt aan te vullen en het voorstel daarna opnieuw voor advies aan de AP voor te leggen.

Download
Wetgevingsadvies