Advies wijziging Wet NRM

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 16 februari 2023 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (Wet NRM).

De voorgestelde wijziging van de Wet NRM heeft als doel om de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen een grondslag te geven om gezondheidsgegevens, gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens te verwerken. 

Uit het voorstel of uit de bestaande wet blijkt echter niet dat de instanties die deze gegevens aan de nationaal rapporteur verstrekken, daartoe gerechtigd of gehouden zijn. De AP ziet dat als een ernstige tekortkoming, gelet op het perspectief van betrokkenen en op de aard, omvang en het structurele karakter van de te verwerken persoonsgegevens.

De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het voorstel en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets