Jeugdhulp

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun inwoners jeugdhulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Of hulp bij psychische problemen van kinderen en jongeren. Dat staat in de Jeugdwet. Om deze taak te kunnen uitvoeren, verwerken gemeenten persoonsgegevens van kinderen, jongeren en hun ouders. 

Op deze pagina

Organisatie jeugdhulp

Gemeenten organiseren de jeugdhulp verschillend. Veel gemeenten doen de intake (indicatiestelling) van gezinnen die hulp nodig hebben niet zelf, maar besteden dit uit aan bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of een jeugdteam.  

De gemeente voert de hulp ook niet zelf uit, maar sluit contracten af met organisaties die door de overheid zijn goedgekeurd om deze hulp te geven. De jeugdhulpverleners die bij deze organisaties werken, bieden de daadwerkelijke hulp.

Geheimhoudingsplicht

Jeugdhulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Want kinderen, jongeren en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat alles wat zij in vertrouwen aan een jeugdhulpverlener vertellen, geheim blijft. Jeugdhulpverleners mogen hun geheimhoudingsplicht niet zomaar doorbreken.

Maar een jeugdhulpverlener mag bijvoorbeeld wel een aantal gegevens van een kind aan de gemeente doorgeven die noodzakelijk zijn om de rekening voor de jeugdhulp in te dienen. Dit zijn bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) van het kind en het aantal uur zorg dat het kind heeft gekregen.

Veilig Thuis

Gemeenten hebben de taak om een Veilig Thuis-organisatie in te richten. Dat staat in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Daarin staan ook de taken van Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen advies vragen of een mogelijk onveilige situatie melden. Ook beroepskrachten kunnen hier terecht voor een melding of advies.

Bij een melding onderzoekt Veilig Thuis of er sprake is van geweld of mishandeling. Zo ja, dan kan Veilig Thuis de zaak overdragen aan bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of de Raad voor de Kinderbescherming.

Op de verwerking van persoonsgegevens door Veilig Thuis is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast staan specifieke regels in hoofdstuk 5 van de Wmo 2015.

Melding bij Veilig Thuis

Een melding over een kind bij Veilig Thuis kan worden gedaan door:

  • een particulier, zoals een familielid, kennis of omstander;
  • een beroepskracht, zoals een leerkracht, huisarts of politieagent.

Er is geen toestemming van de ouder(s) van het kind nodig om een melding te doen en informatie over het kind en de gezinssituatie door te geven aan Veilig Thuis. Maar dit mag alleen als het nodig is om:

  • huiselijk geweld en/of kindermishandeling te stoppen;
  • een redelijk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken.

De regels hiervoor staan in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en in hoofdstuk 5 van de Wmo 2015.

Voor een huisarts geldt dat die weliswaar een geheimhoudingsplicht heeft, maar ook de plicht om te melden. Dat staat in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en in artikel 5.2.6 van de Wmo 2015.

Informatie over melding

Is er een melding gedaan over een kind? Dan hebben de ouders in principe recht op informatie hierover.

  • Is de melder een particulier? Dan mag Veilig Thuis de ouders laten weten wie de melding heeft gedaan als de melder hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
  • Is de melder een beroepskracht? Dan is het uitgangspunt dat die persoon zelf aan de ouder(s) laat weten een melding te willen doen. Dat staat in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De beroepskracht hoeft de ouder(s) niet te informeren als dit een bedreiging kan zijn voor het kind of voor de beroepskracht zelf. Dan kan de beroepskracht ook aan Veilig Thuis vragen om niet te informeren.

In hoofdstuk 5 van de Wmo 2015 en in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zijn regels opgenomen over de informatieplicht die Veilig Thuis heeft en de uitzonderingen hierop.