Vergroot contrast

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een taak is bijvoorbeeld toezicht houden, een bevoegdheid is bijvoorbeeld het doen van onderzoek.

De Wbp is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. Hierin staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een privacyautoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens.

De taken van de AP zijn: toezicht, advisering, voorlichting, informatieverstrekking & verantwoording en internationale taken.

Toezicht

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten:

 • Onderzoek doen uit eigen beweging naar mogelijke overtredingen van de wet (artikel 60 Wbp). Heeft de AP tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd die voortduren, dan kan de AP handhavend optreden (artikel 65 Wbp).
 • Voorafgaande onderzoeken uitvoeren naar verwerkingen van persoonsgegevens waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden (artikel 31 Wbp).
 • Gedragscodes toetsen (artikel 25 Wbp).
 • Klachten behandelen over de naleving van de Wbp (artikel 60 Wbp) en bemiddelen bij geschillen over de uitoefening van het recht op inzage, correctie of verzet (artikel 47 Wbp).
  Let op: de AP kan verzoeken om klachtbehandeling of bemiddeling niet allemaal aannemen. De AP kijkt bijvoorbeeld naar de ernst van de overtreding en naar hoeveel mensen hierdoor geraakt worden. Belanghebbenden kunnen hun zaak ook aan de rechter voorleggen.
 • Ontheffing verlenen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
  Artikel 16 van de Wbp bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke grondslag daarvoor. De AP kan op grond van artikel 23, eerste lid, onder f van de Wbp een ontheffing verlenen. Voorwaarden zijn dat de ontheffing noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang en dat de betreffende organisatie passende waarborgen biedt voor de privacybescherming.

Advisering

Voorlichting, informatieverstrekking en verantwoording

Internationale taken

 • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland die plaatsvindt volgens het recht van een ander EU-land (artikel 51, eerste lid Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is hierbij verplicht om de privacyautoriteiten uit deze landen medewerking te verlenen als zij hierom vragen (artikel 61, zesde lid Wbp).
 • Deelname aan verschillende internationale en Europese samenwerkingsverbanden, waaronder de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders.
 • Vertegenwoordiging in verschillende toezichthoudende organen in EU-verband, zoals voor het toezicht op Europol en Eurojust en op Europese informatiesystemen.

Waarborgen juiste taakvervulling

De Autoriteit Persoonsgegevens is bij de uitvoering van zijn taken gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent onder meer dat:

 • tegen besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden aangetekend bij de bestuursrechter;
 • de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is;
 • een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden ingediend bij de Nationale ombudsman;
 • de Autoriteit Persoonsgegevens als bestuursorgaan uiteraard ook gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.