Proces wetgevingsadvisering

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet om advies gevraagd worden bij het opstellen van wet- en regelgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde is. Dat volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van deze advisering is dat de voorgenomen wetgeving voldoet aan de AVG. En dat de privacyrisico’s voor de betrokkenen worden beperkt.

Wilt u weten of u advies moet vragen aan de AP? En hoe het proces verloopt? Op deze pagina vindt u alle informatie bij elkaar.

In welk geval vraagt u de AP om advies?

U beoordeelt zelf of u de AP om advies moet vragen. Dit doet u door te toetsen aan artikel 36, vierde lid, AVG. Hierin staat:

‘De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.’

Bij wetsvoorstellen én lagere regelgeving

Hieruit volgt dat u de AP dus niet alleen om advies moet vragen bij wetsvoorstellen, maar ook bij algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Ruim criterium

Het criterium ‘in verband met verwerking’ is vrij ruim. U moet advies vragen bij voorgenomen wet- of regelgeving als deze op enigerlei wijze de verwerking van persoonsgegevens in juridische zin wijzigt, raakt of beïnvloedt.

Dat is in elk geval aan de orde bij wetgeving die ruimte benut die de AVG de nationale wetgever biedt. Zoals in artikel 6 van de AVG: wetgeving die beoogt een nieuwe grondslag te bieden voor een gegevensverwerking (in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c of e) of die beoogt wetgeving te wijzigen die daarover gaat.

U moet uiteraard ook advies vragen bij wetgeving die bijvoorbeeld een uitzondering inhoudt op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (artikel 9 AVG).

Wanneer geen advies

De voorgenomen wet-of regelgeving moet wel zien op, of in verband staan met, verwerkingen van persoonsgegevens.

Het gaat dus niet om wetgeving die geen basis is voor verwerkingen en ook niets bepaalt over verwerkingen. Ook niet als de wetgeving in de praktijk feitelijk wel zou kunnen leiden tot nieuwe of extra verwerkingen.

Advies is ook niet nodig als wet-of regelgeving geen enkele wijziging brengt in het regime dat al geldt voor de betrokken verwerkingen (qua omvang, soort verwerkingen, juridisch regime, impact, doelen of anderszins).

Wet- en regelgeving BES-eilanden

Let op: gaat het om voorgenomen wet- of regelgeving die (ook) wijzigingen veroorzaakt in wet- en regelgeving op de BES-eilanden? Dan is de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (Cbp BES) bevoegd om advies te geven.

Op welke moment vraagt u de AP om advies?

Op welk moment u de AP om advies vraagt, hangt onder andere af van de vraag of er wel of geen internetconsultatie plaatsvindt en – bij voorgenomen lagere regelgeving – of de delegatiegrondslag al is ingediend of voorgelegd.

Wel of geen internetconsultatie

Vindt er internetconsultatie plaats? Dan kunt u de AP gelijktijdig om advies vragen. Is er geen internetconsultatie? Dan vraagt u de AP om advies zodra het concept naar uw oordeel ‘voldragen’ is.

Advies over lagere regelgeving zonder bestaande delegatiegrondslag

 • Bij een AMvB kunt u uw adviesaanvraag doen zodra de delegatiegrondslag is ingediend bij de Tweede Kamer.
 • Gaat het om een ministeriële regeling op basis van een (formeel-)wettelijke delegatiebepaling? Dan kunt u uw adviesaanvraag doen zodra deze delegatiegrondslag is ingediend bij de Tweede Kamer.
 • Gaat het om een ministeriële regeling op basis van een delegatiebepaling in een AMvB? Dan kunt u uw adviesaanvraag doen zodra deze delegatiegrondslag voor advies is voorgelegd aan de afdeling Advisering van de Raad van State.

Voorafgaand aan adviestraject

Maakt de voorgenomen wet- of regelgeving een bijzondere inbreuk op de privacy? Bijvoorbeeld door:

 • de grootschaligheid;
 • het nieuwe of vernieuwende karakter;
 • de aard van de persoonsgegevens;
 • de aard van de betrokkenen?

Dan kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het adviestraject in een bijeenkomst uw voornemens aan de AP toe te lichten. Wij kunnen dan de geldende kaders nader toelichten. Uitwisseling van deze informatie kan de kwaliteit van de voor te leggen conceptwet- of regelgeving en van het uiteindelijke advies ten goede komen.

Waar moet uw adviesaanvraag aan voldoen?

Uw adviesaanvraag moet uit de volgende onderdelen bestaan:

 • De tekst van het concept.
 • De concepttoelichting.
  In deze toelichting moet in een aparte paragraaf een verantwoording staan over de verwerking van persoonsgegevens in het licht van de (U)AVG (zie ook: Aanwijzingen voor de regelgeving 4.43, onder d, en 5.33).
  Ontbreekt deze paragraaf? Dan adviseert de AP die alsnog toe te voegen aan de toelichting. En daarna het concept opnieuw voor advies bij de AP in te dienen.
 • Een begeleidende brief met contactpersoon (afzender) en kenmerk (afzender).
 • Indien beschikbaar: een data protection impact assessment (DPIA), ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) genoemd.

Let op: is uw adviesaanvraag niet compleet? Dan kan de AP besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Hoe stuurt u uw adviesaanvraag naar de AP?

U kunt uw adviesaanvraag versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Afdeling Wetgevingsadvisering
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG.

Binnen welke termijn geeft de AP advies?

De AP streeft ernaar advies uit te brengen binnen 8 weken na ontvangst van de formele adviesaanvraag. Maar door capaciteitstekort halen wij deze termijn niet altijd. 

Spoedverzoek

Vraagt u ons om een kortere termijn? Dan zien wij uw adviesaanvraag als spoedverzoek. Wij beoordelen dan of er genoeg spoedeisend belang is. Zo ja, dan geven wij uw adviesaanvraag zo veel mogelijk voorrang.  

Let op: neem bij een spoedverzoek zo vroeg mogelijk contact met ons op.

Wanneer maakt de AP het advies openbaar?

Dat hangt ervan af of de tekst van het wetsvoorstel of de conceptregeling al openbaar is gemaakt. Is er een (openbare) internetconsultatie, dan is de tekst al openbaar gemaakt. Vindt er geen internetconsultatie plaats, dan wacht de AP op de bekendmaking van de wet of de regeling. 

Internetconsultatie

De AP publiceert adviezen over internetconsultatieversies niet eerder dan na 4 weken op de AP-website. Is er in een bepaald geval een bijzondere reden om eerder of later te publiceren? Neem dan contact op met de AP.  

Geen internetconsultatie

De AP publiceert adviezen over teksten die nog niet openbaar zijn tegelijk met de bekendmaking van de tekst. Dat wil zeggen: zodra de tekst openbaar wordt als Kamerstuk of door publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

De AP hoort in dit geval graag van u – zodra dit bekend is – wanneer u de openbaarmaking verwacht.