Verzoek om informatie openbare registers ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft per brief vragen gesteld aan bewindspersonen over openbare registers van de overheid.

In de brief verzoekt de AP het ministerie om informatie te verstrekken over de openbaarheid van persoonsgegevens in specifieke registers. 

Download
Beleidsdocument