Organisaties moeten FG online aanmelden

Organisaties moeten hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld, moeten dat opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, kunnen organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Andere eisen

De AVG stelt andere eisen aan het aanstellen en het aanmelden van een FG dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AP heeft op grond van de AVG aanvullende informatie nodig over de FG. Bijvoorbeeld of er sprake is van een verplichte of van een vrijwillige FG.

Om die complete informatie te krijgen, moeten FG’s aangemeld worden met het online aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Alle FG-aanmeldingen die niet via dit online formulier zijn gedaan, komen per 25 mei 2018 te vervallen.

Verplichte FG

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht:

•    Voor overheidsinstanties en publieke organisaties, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.

•    Voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.

•    Voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is.

Vrijwillige FG

Een organisatie kan ook vrijwillig een FG aanstellen. Dat is bijvoorbeeld aan te raden voor bedrijven die overheidstaken uitvoeren zoals energiebedrijven, woningcorporaties en openbaarvervoerbedrijven. Voor de vrijwillig aangestelde FG gelden dezelfde regels als voor de verplichte FG. Bijvoorbeeld als het gaat om de professionaliteit en het takenpakket van de FG. Ook een vrijwillig aangestelde FG moet bij de AP worden aangemeld via het aanmeldingsformulier.

Mensen op straat