Ontwerpbesluit gedragscode Slim Netbeheer

Thema's:
Praktisch AVG
Internet of things

Netbeheer Nederland heeft een gedragscode opgesteld, de gedragscode Slim Netbeheer. Netbeheerders kunnen zich hierbij aansluiten. De gedragscode gaat over het verwerken van persoonsgegevens (meetgegevens) voor de wettelijke taak van netbeheerders. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om deze gedragscode goed te keuren. Bent u belanghebbende? Dan kunt u een zienswijze indienen.

Gedragscode Slim Netbeheer

Netbeheer Nederland is de branchevereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De gedragscode verplicht netbeheerders ertoe om samen te werken en afstemming te zoeken bij:

  • informatie verstrekken aan betrokkenen;
  • bepalen of een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de wettelijke taak van netbeheerders uit te voeren;
  • een risicobeoordeling uitvoeren en eventueel een voorafgaande raadpleging aanvragen bij de AP.

Goedkeuren gedragscode

Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze branche of sector omgaat met persoonsgegevens. Organisaties binnen die branche of sector kunnen zich vervolgens aansluiten bij de gedragscode.

Overkoepelende verenigingen kunnen de AP vragen een gedragscode goed te keuren. De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet.

Toezichthoudend orgaan

Een organisatie die een gedragscode opstelt, moet ook een toezichthoudend orgaan oprichten. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of  aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode. 

Het toezichthoudend orgaan moet worden geaccrediteerd door de AP of door een andere Europese privacytoezichthouder. Netbeheer Nederland heeft zo’n toezichthoudend orgaan nog niet opgericht. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken

Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP en de gedragscode Slim Netbeheer ook downloaden via de publicaties bij dit nieuwsbericht.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2021-00382.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 14 februari 2022. Dat is de datum waarop het ontwerpbesluit van de AP ter inzage is gelegd.

""

Publicaties

Ontwerpbesluit gedragscode Slim Netbeheer

Lees ook

Bekijk alle actualiteit