Ontwerpbesluit AP gedragscode Nederland ICT

Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Nederland ICT vertegenwoordigt de ICT-sector, verwerkers van data. Met deze tool wordt het werken met de AVG makkelijker voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. Zij kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode.

De gedragscode van Nederland ICT gaat in op het informeren van de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen, de inhoud van de verwerkersovereenkomst, de omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken, en op toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen.

Goedkeuren gedragscode

Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop de branche of sector omgaat met persoonsgegevens. Organisaties binnen die branche of sector kunnen zich vervolgens aansluiten bij de gedragscode. Overkoepelende verenigingen kunnen de AP vragen een gedragscode goed te keuren. De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet.

Toezichthoudend orgaan

Als een organisatie een gedragscode opstelt dan moet zij ook een toezichthoudend orgaan in het leven roepen. Dit orgaan is een nieuw instrument onder de AVG en controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of  aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode.

Het toezichthoudende orgaan moet worden geaccrediteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens of door een andere Europese privacytoezichthouder. Nederland ICT heeft het noodzakelijke toezichthoudend orgaan nog niet opgericht. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring.

Inzage van de stukken

Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP en de Data Pro Code van Nederland ICT ook downloaden via de publicaties bij dit nieuwsbericht.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2017-08028.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 12 augustus 2019, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Man loopt buiten en kijkt op telefoon

Publicaties

Ontwerpbesluit Data Pro Code Nederland ICT

Lees ook

Bekijk alle actualiteit