Nederlandse toezichthouders versterken toezicht op digitale activiteiten door meer samenwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale activiteiten te versterken. Daarom zijn ze het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.

‘Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa. In onze digitale  wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen’, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. ‘Dus komen de verschillende toezichthouders elkaar eerder tegen in hun werk. Bovendien kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. Samenwerking is dus broodnodig.’

‘Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven. Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen’, licht bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM toe. ‘Om effectief op het hoge tempo van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, is een coherente en gecoördineerde aanpak nodig. Dat is in het belang van zowel de gebruikers als de aanbieders van digitale diensten.’

‘Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren. Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten’, vult voorzitter Renate Eringa-Wensing van het Commissariaat voor de Media aan.

‘De AFM heeft al geruime tijd speciale aandacht voor de digitalisering op de financiële markten’, zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest van de AFM. ‘Daar spelen we actief op in. Onderdeel hiervan is het structureel gebruik van data afkomstig van financiële instellingen in ons toezicht. We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht. In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.’

Binnen het SDT gaan de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen uit het de toezichtspraktijk op thema’s zoals kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Man loopt buiten op straat stad