Gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven goedgekeurd door AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven van Port Privacy B.V. goedgekeurd. ISPS-bedrijven zijn havenbedrijven die internationaal scheepverkeer afhandelen. Zij zijn verplicht een toegangsbeleid te voeren voor de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Daarbij verwerken zij persoonsgegevens.

De AP verbindt wel een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring, omdat het vereiste toezichthoudende orgaan er nog niet is.

Goedkeuren gedragscode

Een branche of sector die een gedragscode heeft opgesteld, kan aan de AP vragen om deze goed te keuren. De AP keurt een gedragscode goed als deze aan de eisen voor een gedragscode voldoet. Het is hierbij vooral belangrijk dat de gedragscode een concrete uitwerking van de AVG biedt.

Eerder publiceerde de AP al een ontwerpbesluit tot goedkeuring van de gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven. Belanghebbenden konden toen hun zienswijze hierover indienen.

Inmiddels heeft de AP een definitief besluit genomen. Belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen nog beroep instellen tegen het besluit.*

Toezichthoudend orgaan

Een organisatie die een gedragscode opstelt, moet ook een toezichthoudend orgaan in het leven roepen. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode.

De AP moet het toezichthoudend orgaan accrediteren. De AP beoordeelt dan onder meer de onafhankelijkheid en deskundigheid van het toezichthoudend orgaan. Er is nog geen toezichthoudend orgaan geaccrediteerd door de AP. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken

Het besluit van de AP en de onderliggende stukken liggen vanaf 1 november 2023 ter inzage. U kunt de stukken op 2 manieren inzien:

  • Op het kantoor van de AP. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Hiervoor maakt u eerst een afspraak via telefoonnummer 070-8888 500.
  • U vraagt de stukken op in digitale vorm. Ook hiervoor belt u naar 070-8888 500.

U kunt het besluit van de AP en de Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven ook vinden als bijlagen bij dit nieuwsbericht.

* Beroep tegen AP-besluit

Bent u belanghebbende? En kan u niet redelijkerwijs worden verweten dat u eerder geen zienswijze naar voren heeft gebracht? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank.

U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn loopt vanaf 1 november 2023, de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd.

""

Publicaties

Besluit gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven

Privacy Gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven