Besluit gedragscode slimme meters overige dienstenaanbieders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gedragscode slimme meters van de overige dienstenaanbieders rechtmatig verklaard. De AP concludeert dat deze gedragscode voldoende privacywaarborgen bevat.

Zogeheten overige dienstenaanbieders (ODA’s) zijn bedrijven die energiebesparingsdiensten leveren, zoals apps waarmee mensen hun energieverbruik kunnen monitoren.

ODA’s verwerken persoonlijke meetgegevens. Deze gegevens geven inzicht in het elektriciteits- en gasverbruik van mensen. Dit zijn persoonsgegevens.

Gedragscode en besluit

In de gedragscode staat hoe ODA’s ervoor zorgen dat zij aan de privacywetgeving voldoen bij het verwerken van persoonlijke meetgegevens. 

De AP heeft besloten dat de gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het besluit van de AP is 5 jaar geldig.

Beroep tegen AP-besluit

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 21 september 2016, de datum waarop het AP-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Let op: u kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend bij de AP.

Inzage

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van de AP en de gedragscode ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Mensen op straat

Publicaties

Besluit gedragscode slimme meters overige dienstenaanbieders

Publicatie besluit gedragscode slimme meters overige dienstenaanbieders