Advies AP Google-producten in het onderwijs

Thema:
Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

Op 20 april 2023 heeft het ministerie van OCW de Tweede Kamer laten weten hoe een eerder advies van de AP is opgevolgd over het gebruik van Google-producten in het onderwijs.

In de Kamerbrief worden daarnaast enkele aanvullende bevindingen over het gebruik van Google-producten benoemd. Het is goed dat veel risico’s zijn weggenomen, maar de AP heeft ook nog enkele zorgen richting het ministerie geuit.

Extra bescherming

Het is goed dat de onderwijssector de oproep van de AP heeft opgepakt en stappen heeft gezet om de privacyrisico’s bij het gebruik van Google-producten in het onderwijs te verminderen. Leerlingen en studenten hebben immers een grondwettelijk recht op bescherming van hun persoonsgegevens. Zeker als het om minderjarigen gaat.

Voor het belang van goed onderwijs moeten leerlingen, ouders en studenten ervan uit kunnen gaan dat scholen zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Wanneer onderwijsinstellingen producten van Google gebruiken, moeten zij zorgen dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

Zorgen

De AP maakt zich ondanks de gedane inspanningen zorgen over de aanvullende bevindingen van OCW. Als het substantiële privacyrisico’s voor leerlingen betreft, dan kunnen scholen Google-producten in het nieuwe schooljaar mogelijk niet veilig inzetten.

De AP verwacht daarom dat de ministers (dan wel SURF en SIVON) nog voor de start van het nieuwe schooljaar uitsluitsel geven over de ernst van deze bevindingen en de gevolgen die deze hebben voor de privacy van leerlingen.

Achtergrond

Op 31 mei 2021 heeft de AP geadviseerd om het gebruik van Google Workspace in het onderwijs niet voort te zetten als de risico’s niet konden worden beperkt. Hoewel de AP heeft gezien dat er naar aanleiding van dit advies afspraken zijn gemaakt met Google, was niet duidelijk in hoeverre deze afspraken ook zijn uitgevoerd.

De AP heeft de ministers van OCW op 8 maart 2023 opgeroepen om nog vóór de start van het schooljaar 2023-2024 duidelijkheid te geven over de vraag of onderwijsinstellingen Google-producten (waaronder Workspace, maar ook Chromebooks) kunnen gebruiken op een manier die in lijn is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klas middelbare school docent

Publicaties

Brief AP Google-producten in het onderwijs

Brief minister van onderwijs cultuur en wetenschap