Toegankelijkheidsverklaring

Website Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de AP.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van de AP is online beschikbaar.

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website van de AP voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Functie: Kwartiermaker Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een probleem aan met de toegankelijkheid van deze website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan via e-mail contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Wat als u niet tevreden bent?

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij uw vraag of klacht over toegankelijkheid hebben behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Momenteel voldoet de website nog niet aan alle toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid (WCAG 2.1 - AA). Wij zijn daarom bezig onze website te vernieuwen. Hierbij zorgen we ervoor dat we aan alle toegankelijkheidseisen gaan voldoen. Zodat onze nieuwe website voor iedereen goed te bezoeken is.

Onderbouwing van de verklaring - Onderzoeksresultaten

 • De status van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: voldoet niet
  (Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is nog niet onderzocht.

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar.
 • Er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting - Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

1. voldoet volledig
2. voldoet gedeeltelijk
3. eerste maatregelen genomen
4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, is sprake van niet-naleving.

Meer algemene informatie over de nalevingsstatussen.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Nederlandse regelgeving

Europese regelgeving waarop de Nederlandse regelgeving is gebaseerd

Gerefereerde specificaties

Template versie 20200707