Vergroot contrast

Zwarte lijst ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 3 april 2018 de registratie van ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) rechtmatig verklaard. De AP concludeert dat deze zwarte lijst voldoende privacywaarborgen bevat.

De bij SWRU aangesloten woningcorporaties kunnen na dit besluit strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van huurders vastleggen om nieuwe problemen te voorkomen. Voorbeelden van ongewenst huurdersgedrag zijn ernstige overlast, hennepteelt en illegaal onderverhuren.

Zwarte lijst huurders

Huurders met ongewenst gedrag komen niet meteen op de zwarte lijst. Corporaties zijn er altijd op gericht om huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer een zorgvuldig hulptraject en een laatste kans niet hebben geholpen, komt de huurder op de zwarte lijst te staan. Huurders die ernstig over de schreef gaan zoals het telen van hennep in de huurwoning of hun woning illegaal onderverhuren komen wel meteen op de zwarte lijst.

Hoe lang is de zwarte lijst geldig?

Deze rechtmatigheidsverklaring heeft betrekking op de beoordeling van de rechtmatigheid van de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het definitief besluit. Met ingang van 25 mei 2018 gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Andere onderzoeksprocedure onder AVG

De AVG kent geen voorafgaand onderzoek. Vanaf 25 mei zijn organisaties onder de AVG verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en een organisatie geen maatregelen neemt om dit risico te beperken, dan moet de verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP, de zogeheten voorafgaande raadpleging.

Voor het hanteren van een zwarte lijst is bovendien (veelal) een vergunning nodig. Bij een ongewijzigde verwerking (dus conform beschrijving in het definitieve besluit) hoeft geen DPIA te worden uitgevoerd en de AP niet voorafgaand te worden geraadpleegd. Verder regelt het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG (dit is nog niet vastgesteld) dat deze afgegeven rechtmatigheidsverklaring van rechtswege geldt als een vergunning. Het ligt derhalve in de lijn der verwachting dat de vergunningprocedure dus ook niet bij een ongewijzigde verwerking hoeft te worden doorlopen.

Publicaties