Vergroot contrast

Gedragscodes

Een branche of sector kan een gedragscode gebruiken voor de omgang met persoonsgegevens. Dit is een vorm van zelfregulering. Door een gedragscode op te stellen, maakt de branche of sector zelf de algemene normen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) concreter. De Autoriteit Persoonsgegevens kan op aanvraag een goedkeurende verklaring afgeven voor een gedragscode.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen een verklaring af te geven voor een nieuwe gedragscode of voor een wijziging of verlenging van een bestaande gedragscode. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens eerst naar formele eisen en vervolgens naar inhoudelijke eisen.

Formele eisen

  • Voor elke bepaling in de gedragscode is aangegeven waarom die is opgenomen. Is er in een bepaling sprake van een uitwerking van de wet? Dan is aangegeven waarom de wet in die bepaling op die specifieke manier is vertaald.
  • U bent als aanvrager voldoende representatief en de betrokken sector(en) zijn voldoende nauwkeurig omschreven in de gedragscode.

Inhoudelijk eisen

  • De gedragscode is concreter dan de Wbp.
  • De gedragscode vormt een juiste uitwerking van de Wbp of andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Bestaat een bepaling uit de gedragscode uit een gedeelte of een parafrasering van een wettelijke bepaling? Dan is deze afwijking gemotiveerd.
  • Voorziet de gedragscode in beslechting van geschillen? Dan bevat de gedragscode waarborgen voor de onafhankelijkheid.

Voldoet de gedragscode niet aan de inhoudelijke eisen, dan krijgt u de mogelijkheid om deze aan te passen.

Besluit over gedragscode

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt eerst een ontwerpbesluit om de gedragscode goed of af te keuren. Dit ontwerpbesluit publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen dan de stukken inzien en een zienswijze geven. Deze fase duurt 6 weken.

Hierna neemt de Autoriteit Persoonsgegevens een definitief besluit en publiceert dit in de Staatscourant. Is de aanvrager of een andere belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan kan diegene binnen 6 weken na deze publicatie beroep instellen bij de rechtbank. Is de beroepstermijn verstreken en heeft niemand hiervan gebruikgemaakt? Dan is het besluit onherroepelijk.

Let op: wil een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit, maar heeft diegene in een eerder stadium geen zienswijze gegeven? Dan kan dit tot gevolg hebben dat de mogelijkheid om beroep in te stellen is komen te vervallen. Deze beoordeling vindt door de rechter plaats, niet door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de beoordeling van gedragscodes in Wbp-naslag hoofdstuk 3.

Goedgekeurde gedragscodes

Hieronder vindt u de gedragscodes waarvoor de Autoriteit Persoonsgegevens een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Zo’n verklaring is maximaal 5 jaar geldig.