Vergroot contrast

Recht op inzage

Werkt een organisatie wel met de juiste gegevens over u? En gebruikt de organisatie uw gegevens wel op de juiste manier? Als u dit wilt weten, heeft u het recht aan een organisatie te vragen om uw gegevens in te zien. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt. De organisatie mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens de organisatie van u heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

Inzage vragen

U heeft in principe recht op inzage in ál uw persoonsgegevens. Maar dit kan heel veel zijn. Het is bijvoorbeeld inclusief persoonsgegevens uit e-mails, eventuele opgenomen telefoongesprekken en eventuele correspondentie die de organisatie over u heeft gehad met andere organisaties.  

Bedenk daarom van tevoren waarin u precies inzage wilt. En geef dit aan in uw verzoek aan de organisatie die u om inzage vraagt.

Inzage krijgen

Met het antwoord dat de organisatie geeft op uw inzageverzoek, moet u kunnen controleren of uw gegevens kloppen. En of de organisatie uw gegevens op de juiste manier verwerkt.

Daarom moet de organisatie u een kopie geven van uw persoonsgegevens. Dit kan de organisatie doen door kopieën te maken van alle documenten waarin uw gegevens staan. Of door uw gegevens te kopiëren in een overzicht.

Daarnaast moet de organisatie u informatie geven over het gebruik van uw gegevens.

Vervolg op inzage

Heeft u inzage gekregen in uw gegevens, dan kunt u uw andere privacyrechten gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld aan de organisatie vragen om uw gegevens te wijzigen als die niet kloppen. Of om uw gegevens te wissen, bijvoorbeeld als de organisatie ze in strijd met de wet gebruikt.
 

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Recht op inzage'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van burgers over inzage

 • Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens?

  Wilt u uw persoonsgegevens bij een organisatie inzien? Dan vraagt u aan de organisatie om inzage. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, met een brief of e-mail.

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert een organisatie uw inzageverzoek? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief inzage van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Wat wilt u inzien?

  Wilt u inzage in álle persoonsgegevens die de organisatie van u heeft? Inclusief bijvoorbeeld opgenomen telefoongesprekken? Dan heeft u daar in principe recht op.

  Maar misschien wilt u alleen maar inzage in een deel van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te controleren of de organisatie niet onnodig veel gegevens van u heeft vastgelegd in uw persoonlijke dossier.

  Of wilt u alleen maar meer informatie over wat de organisatie met uw gegevens doet. Denk daarom van tevoren goed na over wat u precies wilt weten. En geef dit aan in uw brief of e-mail.

  Heeft een organisatie heel veel gegevens over u? En heeft u zelf niet aangegeven welke gegevens u wilt inzien? Dan kan de organisatie contact met u opnemen om te vragen waarin u precies inzage wilt.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen om inzage in uw gegevens vragen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld.

  Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

  Zie ook

 • Wat moet een organisatie doen als ik om inzage vraag?

  Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien.

  Maar is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw inzageverzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt.

  Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

  Geen kosten

  De organisatie mag geen geld vragen als u uw gegevens wilt inzien. Tenzij u om extra kopieën vraagt. Dan mag de organisatie een redelijke vergoeding vragen.

  Dit mag ook als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Bijvoorbeeld als u heel veel verzoeken bij dezelfde organisatie indient. In dat geval is het ook mogelijk dat de organisatie uw inzageverzoek afwijst.

  Zie ook

 • Welke informatie moet ik krijgen als antwoord op mijn inzageverzoek?

  Met het antwoord dat de organisatie geeft op uw inzageverzoek, moet u kunnen controleren of uw gegevens kloppen. En of de organisatie uw gegevens op de juiste manier verwerkt.

  Daarom moet u de volgende informatie krijgen van de organisatie.

  Kopie persoonsgegevens

  De organisatie moet u een kopie van uw persoonsgegevens geven wanneer u een inzageverzoek doet. De organisatie kan dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door u kopieën te geven van alle documenten waarin uw persoonsgegevens voorkomen.

  Compleet overzicht

  Maar de organisatie kan er ook voor kiezen om alleen uw persoonsgegevens te kopiëren in plaats van de volledige documenten. En deze gegevens vervolgens bij elkaar te zetten in een compleet overzicht.

  Een compleet overzicht houdt in dat de organisatie een kopie moet opnemen van elk persoonsgegeven dat de organisatie van u verwerkt. Ook als dat betekent dat bepaalde persoonsgegevens vaker in het overzicht voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie uw adres op meerdere plekken heeft staan.

  Om u goed te informeren, kan het ook nodig zijn dat de organisatie informatie verstrekt over bijvoorbeeld de aard van het document waarin de persoonsgegevens staan. Bijvoorbeeld door aan te geven dat het persoonsgegeven in een e-mail voorkomt of door een bestandsnaam te vermelden.

  Let op: heeft de organisatie veel informatie over u? Dan kan de organisatie u vragen om aan te geven in welke gegevens u precies inzage wilt.

  Extra informatie

  Doet u een inzageverzoek, dan moet de organisatie u ook informatie geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. De organisatie moet u laten weten:

  • Voor welk doel de organisatie uw gegevens gebruikt.
  • Welke soorten gegevens de organisatie gebruikt.
  • Welke organisaties of soorten organisaties uw gegevens eventueel ontvangen.
  • Geeft de organisatie uw persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties? Dan moet de organisatie dat vermelden. Ook moet de organisatie aangeven welke maatregelen de organisatie treft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.
  • Hoe lang de organisatie uw persoonsgegevens bewaart. Kan de organisatie dit niet precies aangeven? Dan moet de organisatie in elk geval duidelijk maken hoe de organisatie de bewaartermijn bepaalt.
  • Wat uw privacyrechten zijn. En dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Hoe de organisatie aan uw gegevens is gekomen, als u de gegevens niet zelf aan de organisatie heeft gegeven.
  • Of de organisatie automatische besluiten over mensen neemt, inclusief profilering. De organisatie moet daarbij ook uitleggen waarom de organisatie dat doet, op basis van welke logica en welke gevolgen dat voor u kan hebben.
 • Mag een organisatie mijn inzageverzoek weigeren?

  Ja, soms mag dat, maar alleen bij uitzondering. Zo mag een organisatie uw verzoek weigeren als u heel veel verzoeken doet. Ook staat er een aantal situaties in de wet waarin een organisatie uw inzageverzoek mag weigeren.

  Herhaalde verzoeken

  Kan een organisatie aantonen dat door uw inzageverzoek de administratieve lasten voor de organisatie extreem hoog worden? Dan kan de organisatie in uitzonderlijke gevallen uw inzageverzoek weigeren.

  Wettelijke uitzonderingen

  Een organisatie mag u in bepaalde gevallen inzage in uw gegevens weigeren. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is:

  • voor de openbare veiligheid;
  • om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen;
  • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

  Deze uitzonderingen staan in artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

  Gedeeltelijk inzage weigeren

  De organisatie kan u gedeeltelijk inzage weigeren. Bijvoorbeeld om informatie in uw dossier af te schermen die over iemand anders gaat.

  Heeft iemand anders er naar verwachting bezwaar tegen dat u inzage krijgt? Dan moet de organisatie die persoon de kans geven om zijn of haar mening te geven voordat u inzage krijgt.

  Argumenten voor weigering

  De organisatie mag uw inzageverzoek niet zomaar afwijzen. De organisatie moet argumenten geven voor de weigering van uw verzoek. En de organisatie moet kunnen laten zien dat de organisatie een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.

 • Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om inzage te vragen.

  Wettelijk vertegenwoordiger

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Vraagt u om inzage in de gegevens van uw kind en twijfelt de organisatie of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn inzagerecht?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hulpmiddelen voor de burger