Vergroot contrast

Privacystatement FG-aanmelden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt bij welke functionarissen gegevensbescherming (FG’s) er zijn aangemeld bij de AP. In dit privacystatement leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van aangemelde FG's.

Verantwoordelijke

De AP is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De AP is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van u, als FG, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De AP verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De AP houdt in een intern FG-register bij welke FG’s er zijn aangemeld. Daarbij registreert de AP uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie waardoor u als FG bent aangesteld.

Grondslag van de verwerking

De AP moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG jo. Artikel 55 en 57 AVG).

De AP heeft als toezichthouder op de AVG een publiekrechtelijke taak om deze gegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden uw (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de AP heeft toegang tot het FG-register.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De AP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

De AP bewaart uw gegevens in het FG-register zolang u bent aangemeld als FG. Bent u geen FG meer voor de betreffende organsiatie? Dan verwijdert de AP uw gegevens direct uit het register nadat dit aan de AP is doorgegeven. 

De formulieren waarin om wijziging of verwijdering uit het register wordt verzocht, verwijdert de AP na 3 maanden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

De AP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de AP en om die reden ook voor verwerkingen in het FG-register.

Wilt u weten welke persoonsgegevens de AP van u verwerkt? Dan kunt u een verzoek doen om afschrift via het e-mailadres voor FG’s. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via het webformulier waarmee ook uw aanmelding is gedaan.