Vergroot contrast

Privacystatement Autoriteit Persoonsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de volgende specifieke privacystatements:

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Autoriteit Persoonsgegevens gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere toezichthouders en het OM. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek Wbp
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG