Vergroot contrast

Bestuur en beleid

Bestuur

De Autoriteit Persoonsgegevens is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 56, derde lid) verplicht een bestuursreglement vast te stellen.

Het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens bevat onder meer regels over werkwijzen en procedures, met het oog op een goede en zorgvuldige taakuitoefening. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de verschillende taken van de Autoriteit Persoonsgegevens – toezicht, advies en handhaving – niet vermengd raken.

De Autoriteit Persoonsgegevens is als bestuursorgaan uiteraard ook gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Mandaat

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens draagt de dagelijkse leiding voor beheerszaken over aan de directeur. De directeur draagt op zijn beurt beheerstaken over aan de afdelingshoofden en enkele andere medewerkers. Ook (toezicht)taken die de wetgever rechtstreeks aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgedragen, kunnen worden overgedragen. Al deze overdrachten zijn vastgelegd in mandaatregelingen.

Begeleidingscommissies

Op grond van het bestuursreglement kan de Autoriteit Persoonsgegevens een begeleidingscommissie instellen om de besluitvorming over een bepaald onderwerp voor te bereiden. De leden van de commissie krijgen hiervoor een vergoeding.

Beleid

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt jaarlijks prioriteiten voor het komend jaar vast. De agenda met speerpunten publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens in het eerste kwartaal van het betreffende jaar op de website.

In aansluiting op de bedoeling van de wetgever is de strategie van de Autoriteit Persoonsgegevens gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. En het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de betrokkenen (mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) zelf om voor hun rechten op te komen.

De Autoriteit Persoonsgegevens ondersteunt deze eigen verantwoordelijkheid aan beide kanten door voorlichting, uitleg van de geldende normen en de stimulering van privacyvriendelijke technologie. Meer informatie is te vinden onder Zelf doen.

Beleidsregels

Bij de werkzaamheden die de Autoriteit Persoonsgegevens uitvoert, is zij gehouden aan de wetten en regels die gelden voor overheidsorganisaties. Dit betekent onder meer dat de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels heeft opgesteld die inzicht geven in de werkwijze van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld beleidregels met de criteria die de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert om te bepalen of zij onderzoek gaat doen.