Vergroot contrast

Ondernemingsraad

Ondernemingsraden spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de privacy van het personeel. Is een werkgever van plan persoonsgegevens van medewerkers te gebruiken? Dan kan de werkgever de ondernemingsraad (OR) om instemming of advies vragen. In bepaalde gevallen is de werkgever wettelijk verplicht om dat te doen.

Zo stelt artikel 33, derde lid van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) dat de werkgever voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens van personeel instemming van de OR moet vragen.

Eigen initiatief OR

De OR kan zich ook op eigen initiatief uitspreken over het gebruik van personeelsgegevens. Dus zonder dat de werkgever erom heeft gevraagd. De OR kan dit doen naar aanleiding van vragen of klachten van werknemers. Of naar aanleiding van bijvoorbeeld een beveiligingsincident.

Gebruik personeelsgegevens

Voorbeelden van het gebruik van persoonsgegevens van werknemers zijn:

Bekijk binnen het onderwerp Ondernemingsraad

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de ondernemingsraad

 • Wanneer moet een werkgever instemming vragen aan de OR?

  De ondernemingsraad (OR) heeft in een aantal bij wet bepaalde gevallen instemmingsrecht. Dat houdt in dat een werkgever instemming aan de OR moet vragen als hij een regeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken voor het gebruik van personeelsgegevens en personeelsvolgsystemen.

  Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van onder meer:

  • verzuimregistratie;
  • personeelsdossiers;
  • personeelsinformatiesysteem;
  • salarisadministratie;
  • managementinformatiesystemen (als deze informatie op persoonsniveau bevatten).

  Ook heeft de OR instemmingsrecht over het gebruik van personeelsvolgsystemen. Een personeelsvolgsysteem is elk geautomatiseerd systeem dat geschikt is om personeel te volgen. Gebruikt een werkgever een bepaald systeem niet om personeel te volgen, maar zou dit wel kunnen? Ook dan is dit aan te merken als een personeelsvolgsysteem. Personeelsvolgsystemen komen daarom vrij veel in organisaties voor.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • (heimelijk) cameratoezicht;
  • telefooncentrales;
  • black box, board computer of gps-systeem;
  • antivirussoftware of software ter voorkoming van KANS (RSI);
  • (filter)software voor de controle op e-mail- en internetgebruik;
  • systemen die aanwezigheid, tijd en toegang registreren;
  • badges of chipcards die erop gericht zijn om toegang, aanwezigheid, verplaatsingen en/of betalingen te volgen.
 • Wat kunnen de werkgever en OR doen als zij het niet eens worden?

  Zij kunnen zich tot een andere partij wenden voor een besluit of bemiddeling.

  Ondernemingskamer

  Heeft de werkgever een besluit genomen waarbij hij het advies van de OR heeft genegeerd? De OR kan de zaak dan voorleggen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

  Die beoordeelt of het besluit redelijk is. De Ondernemingskamer kan de werkgever verplichten het besluit in te trekken of de gevolgen ervan ongedaan te maken.

  Kantonrechter

  Overige geschillen kan de OR voorleggen aan de kantonrechter.

  Ook de werkgever kan naar de kantonrechter stappen. Dat kan hij doen als de OR niet instemt met een voorgenomen besluit. Zonder instemming van de OR mag de werkgever een voorgenomen besluit in principe niet uitvoeren. Maar de kantonrechter kan de werkgever in sommige gevallen alsnog toestemming geven.

  Bedrijfscommissie

  De OR kan er ook voor kiezen niet rechtstreeks naar de kantonrechter te stappen, maar eerst bemiddeling van de bedrijfscommissie in te roepen. Iedere groep ondernemingen, zoals de bouw, groothandel, de welzijnssector en de metaal, heeft een eigen bedrijfscommissie.

 • Hoe is de privacy van de leden van de OR gewaarborgd?

  De privacy van de leden van de ondernemingsraad (OR) is gewaarborgd tijdens hun werk als OR-lid. De werkgever mag post die aan de OR is gericht niet openen. Ook mag de werkgever de telefoongesprekken, de e-mailberichten en het internetgebruik van OR-leden in functie niet controleren.

  Let op: dat geldt alleen als de communicatie te maken heeft met de OR-activiteiten. Daarbuiten zijn OR-leden gelijk aan gewone werknemers. En mag de werkgever ook bij hen controleren of zij zich bijvoorbeeld schuldig maken aan verboden gebruik van communicatiemiddelen (zoals pornosites bezoeken of muziek downloaden).

 • Wanneer is een OR verplicht?

  Een organisatie met 50 personen of meer is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen.

  Personeelsvertegenwoordiging

  Werken er tussen de 10 en 50 mensen bij een organisatie en is er geen OR? Dan moet de organisatie een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen als de meerderheid van het personeel dat wil.

  De PVT bestaat uit 3 door en uit de werknemers gekozen leden. Net als de OR heeft de PVT wettelijke rechten en faciliteiten. Maar die gaan over het algemeen minder ver dan die van de OR.

  Geen OR of PVT

  Werken er tussen de 10 en 50 mensen bij een organisatie en is er geen OR of PVT? Dan geldt de verplichting om minstens 2 maal per jaar met de werknemers in een personeelsvergadering bijeen te komen. Hierin informeert de werkgever het personeel en vraagt hij advies over beslissingen met belangrijke personele gevolgen.