Vergroot contrast

Europol en Eurojust

Europol en Eurojust hebben als taak om ernstige vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de Europese Unie (EU) te bestrijden. Zoals terrorisme, drugshandel, mensenhandel, fraude en cybercrime.

Europol en Eurojust hebben geen uitvoerende taken, maar ondersteunen het werk van politie en justitie in de EU-lidstaten. Europol en Eurojust verzamelen en analyseren daarbij grote hoeveelheden informatie, vaak van persoonlijke aard, over verdachten, veroordeelden, getuigen en slachtoffers van misdaad. Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht.

Europol

Europol verbetert de samenwerking tussen de politiediensten van de lidstaten van de EU. Europol verzamelt en analyseert criminele inlichtingen om ernstige internationale georganiseerde misdaad te voorkomen en te bestrijden. Europol is opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari 2010 in werking trad. Per 1 mei 2017 is dit besluit vervangen door Verordening (EU) 2016/794. Een van de veranderingen is dat het toezicht op de verwerking van gegevens door Europol anders is geregeld.

Meer informatie is te vinden op de (Engelstalige) website van Europol.

Eurojust

Eurojust is een agentschap van de EU en ondersteunt de samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten in de hele EU. Eurojust helpt bijvoorbeeld de nationale autoriteiten als zij hierom vragen, maar kan ook zelf lidstaten verzoeken om een onderzoek of vervolging in te stellen. Eurojust is opgericht in 2002 (Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2009/426/JBZ van de Raad). In dit besluit staan de rollen en bevoegdheden van Eurojust genoemd.

Meer informatie is te vinden op de website van Eurojust.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Europol en Eurojust'

Alle antwoorden op mijn vragenToezicht op Europol en Eurojust

 • Hoe is het toezicht op de gegevensverwerking door Europol geregeld?

  Sinds 1 mei 2017 houdt de European Data Protection Supervisor (EDPS) toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Europol. De EDPS is de onafhankelijke privacytoezichthouder van de Europese Unie (EU).

  De EDPS heeft het toezicht overgenomen van de Joint Supervisory Body (JSB) Europol. De JSB Europol bestond uit leden van de nationale privacytoezichthouders van de EU-lidstaten en hield vanaf 1 januari 2010 toezicht op Europol.

  Taken toezicht Europol

  De taken van de EDPS bij het toezicht op Europol zijn onder meer:

  • inspecties verrichten samen met de nationale privacytoezichthouders;
  • Europol adviseren over het verwerken van persoonsgegevens;
  • klachten behandelen over de verwerking van persoonsgegevens door Europol.

  Samenwerkingsraad

  De Europolverordening regelt expliciet dat de EDPS nauw samenwerkt met de nationale privacytoezichthouders. Dit gebeurt in de vorm van een samenwerkingsraad (Europol Cooperation Board). De taken van de samenwerkingsraad zijn in de verordening vastgelegd.

  De samenwerkingsraad adviseert de EDPS en bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale privacytoezichthouders en een afgevaardigde van de EDPS. De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in de samenwerkingsraad.

  De samenwerkingsraad komt minstens twee maal per jaar bij elkaar.

  Meer informatie

 • Hoe is het toezicht op de gegevensverwerking door Eurojust geregeld?

  De Joint Supervisory Body Eurojust (JSB Eurojust; gemeenschappelijk controleorgaan voor Eurojust) houdt onafhankelijk toezicht op de gegevensverwerking door Eurojust. Ook zorgt de JSB Eurojust ervoor dat deze verwerking overeenkomstig het Eurojust-besluit verloopt. 

  De leden van de JSB Eurojust zijn rechters of personen met dezelfde mate van onafhankelijkheid. 

  Taken JSB Eurojust

  De kern van de activiteiten van de JSB Eurojust is gericht op naleving van de voorschriften. De JSB Eurojust:

  • voert inspecties op locatie uit;
  • controleert of Eurojust de aanbevelingen uit de inspectierapporten opvolgt;
  • bespreekt met de Data Protection Officer (DPO; functionaris voor de gegevensbescherming) van Eurojust de resultaten van het jaarlijkse nalevingsonderzoek;
  • onderzoekt klachten van de DPO over niet-naleving die het College van Eurojust niet binnen een redelijke termijn heeft opgelost;
  • geeft zijn mening over de bepalingen voor gegevensbescherming in (werk)overeenkomsten met EU-organen of samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de EU.

  Ook onderzoekt de JSB Eurojust bezwaren die worden ingediend overeenkomstig artikel 19, lid 8, en artikel 20, lid 2, van het Eurojust-besluit en voert het controlemaatregelen uit. Concludeert de JSB dat een besluit van Eurojust of de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met het Eurojust-besluit? Dan wordt Eurojust daarvan op de hoogte gesteld. Deze besluiten van de JSB zijn definitief en bindend.

  Meer informatie

  Op de (Engelstalige) website van Eurojust Joint Supervisory Body is meer informatie te vinden over de JSB Eurojust.

Alle antwoorden op mijn vragenEuropol - rechten van betrokkenen

 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij Europol inzien?

  Ja, dat kan. U heeft recht op kennisneming (inzage) van alle informatie die Europol over u in bezit heeft.

  U kunt om kennisneming van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar:

  Politie / Landelijke Eenheid
  Dienst Landelijke Informatie Organisatie
  T.a.v. de privacyfunctionaris
  Postbus 100
  3970 AC Driebergen

  Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief inzage Europol gebruiken. De Dienst Landelijke Informatie Organisatie stuurt uw verzoek door naar Europol.

  Let op: u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U kunt ervoor kiezen om hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. 

  Reactie Europol

  Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden.

  Weigeren inzage

  Europol mag u om de volgende redenen kennisneming van uw gegevens weigeren:

  • om de taken van Europol goed te kunnen uitvoeren;
  • om de veiligheid en de openbare orde te beschermen of om misdrijven te voorkomen;
  • om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

  Klacht indienen

  Weigert Europol uw inzageverzoek? Dan moet Europol u laten weten waarom. En u op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen.

 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij Europol laten verbeteren of verwijderen?

  Heeft u om inzage van uw gegevens bij Europol gevraagd? En ziet u dat uw gegevens niet kloppen of niet ter zake doen? Dan kunt u Europol vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen.

  U kunt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen door een brief te schrijven naar:

  Politie / Landelijke Eenheid
  Dienst Landelijke Informatie Organisatie
  T.a.v. de privacyfunctionaris
  Postbus 100
  3970 AC Driebergen

  Deze brief kunt u in iedere officiële taal van de Europese Unie schrijven. U kunt ook onze voorbeeldbrief correctie/verwijdering Europol gebruiken. De Dienst Landelijke Informatie Organisatie stuurt uw verzoek door naar Europol.

  Let op: u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U kunt ervoor kiezen om hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. 

  Reactie Europol

  Europol moet uw verzoek binnen 3 maanden na ontvangst in zijn geheel beantwoorden.

  Klacht indienen

  Weigert Europol uw verzoek om correctie of verwijdering? Of besluit Europol om uw gegevens niet te wissen, maar alleen het gebruik ervan te beperken? 

  Dan moet Europol u laten weten waarom. En u op de mogelijkheid wijzen om daarover een klacht in te dienen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van Europol op mijn verzoek?

  Bent u niet tevreden met het besluit (antwoord) van Europol op uw verzoek om inzage of correctie/verwijdering van uw gegevens? Of heeft u na 3 maanden nog geen reactie van Europol gekregen? Dan kunt u een klacht indienen bij de European Data Protection Supervisor (EDPS).

  Dit doet u door het klachtformulier op de website van de EDPS in te vullen. Voor meer informatie over hoe u een klacht indient, zie Complaints op de website van de EDPS.

  Beslissing EDPS

  De EDPS behandelt uw klacht en neemt hierover een beslissing. Geeft de EDPS u gelijk? Dan kan de EDPS bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een verbod opleggen aan Europol.

  Oneens met beslissing

  Bent u het niet eens met de beslissing  van de EDPS? Dan kunt u beroep instellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 • Hoe kan ik nagaan of een opsporingsdienst mijn gegevens rechtmatig heeft verstrekt aan of opgevraagd bij Europol?

  Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En weet u ook welke opsporingsdienst in welk land deze gegevens aan Europol heeft verstrekt? Of bij Europol heeft ingevoerd of opgevraagd? Dan kunt u vragen te controleren of dit op rechtmatige wijze (volgens de regels) is gebeurd. 

  U doet uw verzoek door een brief te schrijven aan de privacytoezichthouder in het land van de opsporingsdienst die uw gegevens heeft verwerkt (verstrekt, ingevoerd of opgevraagd). U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief verificatieverzoek Europol gebruiken.

  De adressen van de Europese privacytoezichthouders vindt u op de website van de Europese Commissie.

  Behandeling verificatieverzoek

  Doet u een verificiatieverzoek, dan toetst de nationale privacytoezichthouder of de overdracht of verstrekking van uw persoonsgegevens aan Europol rechtmatig is. Ook controleert de toezichthouder of de toegang tot uw gegevens door de betrokken lidstaat rechtmatig is.

 • Hoe kan ik nagaan of Europol mijn gegevens rechtmatig heeft verwerkt?

  Weet u dat Europol persoonsgegevens van u verwerkt? En vraagt u zich af of Europol dit mag en of het op de juiste manier is gebeurd? Dan kunt u de European Data Protection Supervisor (EDPS) vragen dit te controleren.

  Eerst inzage vragen

  Let op: u moet eerst inzage vragen in uw gegevens bij Europol. En het antwoord van Europol afwachten. Bent u niet tevreden met het antwoord? Dan kunt u terecht bij de EDPS.

  Verzoek aan EDPS

  U doet uw verzoek door het klachtformulier op de website van de EDPS in te vullen. Voor meer informatie over hoe u een klacht indient, zie Complaints op de website van de EDPS.