Vergroot contrast

Bijzondere opsporing

DISCLAIMER
De informatie op deze pagina is niet langer actueel. Dit komt omdat de Nederlandse overheid de nieuwe Europese Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie nog niet heeft geïmplementeerd. Dit gebeurt door de wet Politiegegevens (Wpg) en de wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) te wijzigen. Wel heeft de Eerste Kamer de wetswijzigingen op 16 oktober 2018 aanvaard. Het is nu aan de Koning en de verantwoordelijke minister om de wettekst te ondertekenen. Na publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Dan actualiseren wij ook de informatie op deze pagina. Via overheid.nl kunt u het wetgevingstraject van de Wijzigingswet WPG/Wjsg volgen.

De politie houdt zich bezig met opsporing in het algemeen. Specifieke opsporing is in handen van bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee, de Rijksrecherche, teams Criminele Inlichtingen en buitengewone opsporingsambtenaren.

Bijzondere opsporingsdiensten

Bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) zijn verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. Bijvoorbeeld om fraude en witwassen, mensenhandel, illegale dierenhandel en milieucriminaliteit te bestrijden. Zij doen dit in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. De persoonsgegevens die de BOD-en hierbij verwerken vallen onder de wet Politiegegevens (Wpg).

In Nederland zijn er 4 BOD-en. Het ministerie waar zij onder vallen is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.

 1. FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Financiën;
 2. ISZW-DO (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing), valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 3. NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Economische Zaken;
 4. ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Koninklijke marechaussee

De Koninklijke marechaussee valt onder het ministerie van Defensie. De Koninklijke marechaussee voert een aantal politietaken uit, waaronder beveiliging van de leden van het koninklijk huis, bewaking op luchthaven Schiphol, bestrijding van mensensmokkel en bestrijding van fraude met reis- en identiteitsdocumenten. Dit valt onder de Wpg. De taak binnenlands vreemdelingentoezicht en grensbewaking die de Koninklijke marechaussee uitvoert, valt onder de AVG.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche bewaakt de integriteit van de Nederlandse overheid. Hiertoe onderzoekt de Rijksrecherche strafbare feiten in opdracht van het College van procureurs-generaal. Bijvoorbeeld (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Dit valt onder de Wpg.

Teams criminele inlichtingen

Teams Criminele Inlichtingen (TCI’s, voorheen Criminele Inlichtingen Eenheden (CIE’s) geheten) verzamelen, registreren en analyseren informatie over zware en georganiseerde criminaliteit. De politie-eenheden, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche hebben elk een eigen TCI. Dit valt onder de Wpg.

Buitengewone opsporingsambtenaren

Naast de opsporingsambtenaren die behoren tot de politie en de hierboven genoemde organisaties, vallen ook de zogenaamde buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) onder de de Wpg. Boa's zijn belast met de opsporing van bepaalde categorieën strafbare feiten op bijvoorbeeld het terrein van openbaar vervoer, milieu of onderwijs. Deze boa’s kunnen in dienst zijn van de overheid zoals de boa’s werkzaam bij de Douane, maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook in dienst zijn van bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Bijzondere opsporing'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over bijzondere opsporing

 • Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens bij bijzondere opsporing?

  De bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee, Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen en de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om hun politietaak uit te voeren.

  Hiervoor geldt de wet Politiegegevens (Wpg). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wpg.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over bijzondere opsporing?

  Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een bijzondere opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee, de Rijksrecherche of een bijzondere opsporingsambtenaar? Dan kunt u terecht bij een privacyfunctionaris.

  Privacyfunctionaris

  Alle partijen die onder de wet Politiegegevens vallen, zijn verplicht om een privacyfunctionaris in dienst te hebben. Een privacyfunctionaris heeft een adviserende en controlerende taak. Een privacyfunctionaris geeft voorlichting en behandelt en onderzoekt klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de politie.

  Functionaris voor de gegevensbescherming

  Daarnaast hebben alle hierboven genoemde organisaties een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG heeft als taak om onafhankelijk toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie.

  Vervolgstappen

  Komt u er met de privacyfunctionaris of FG niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.