Vergroot contrast

Wijziging besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg  

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBP ter advisering een conceptwijziging voorgelegd van het Besluit gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Twee stichtingen worden aangewezen als zorgaanbieder met als beoogd gevolg dat zij het BSN zullen gaan gebruiken. Daarnaast wordt een uitzonderingen gemaakt op het uitgangspunt dat zorgaanbieders het BSN alleen mogen gebruiken als zij de identiteit van de cliënt aan de hand van een wettig identificatiemiddel hebben vastgesteld. Deze uitzondering geldt voor het gebruik van het BSN van pasgeborenen in verband met de zorg rondom de bevalling en voor kinderen tot veertien jaar bij de verlening van jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.  Het CBP acht niet aangetoond dat er een maatschappelijke noodzaak is voor de twee stichtingen om het BSN te gebruiken en maakt tegen dat voorziene gebruik bezwaar. Wat betreft de uitzondering op de identiteitsvaststelling acht het CBP de voorgestelde alternatieve wijze van het vaststellen van de identiteit onder voorwaarden een voldoende waarborg voor een betrouwbaar gebruik van het BSN.

Twee nieuwe zorgaanbieders
In de conceptwijziging worden twee nieuwe zorgaanbieders als bedoeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg aangewezen, te weten: de Stichting National Cardiovascular Data Registry (NCDR) en de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Het CBP merkt op dat niet is aangetoond dat er voor het gebruik van het BSN door deze stichtingen een maatschappelijke noodzaak als bedoeld in artikel 8 EVRM bestaat en heeft daarom op dit punt bezwaar tegen de conceptwijziging. Voor het NCDR geldt dat gezien doel en werkzaamheden van deze stichting, die zich niet met individuele zorg bezighoudt, het niet voor de hand ligt dat zich problemen voordoen als gevolg van fouten in de gegevensverwerking of gevallen van identiteitsfraude. Voor Sanquin blijkt uit de nota van toelichting evenmin dat zij te kampen heeft met fouten in de gegevensverwerkingen en dat daardoor schade wordt toegebracht aan patiënten aan wie het bloed wordt gedoneerd.

Identificatie kinderen onder de veertien
Voorts wordt in de conceptwijziging voor pasgeborenen en kinderen tot 14 jaar een uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat zorgaanbieders het BSN alleen mogen gebruiken als zij de identiteit van de cliënt aan de hand van een wettig identificatiemiddel hebben vastgesteld. Het CBP heeft hier geen bezwaar tegen mits het zo is dat (zoals in de nota van toelichting wordt gesteld) er een minimale kans bestaat op identiteitsverwisseling en –fraude bij de zorgverlening waarvoor deze uitzondering geldt. In dat geval biedt de in de conceptwijziging opgenomen alternatieve wijze van het vaststellen van de identiteit in combinatie met de overige gestelde voorwaarden voldoende waarborg voor een betrouwbaar gebruik van het BSN.
z2011-00063