Vergroot contrast

Publicatie persoonsgegevens op VNG-site

Op de - algemeen toegankelijke - website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bij behandeladviezen aan gemeenten onder meer de naam en de woonplaats gepubliceerd van indieners van Wob-verzoeken. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de VNG laten weten dat dit in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Elke verwerking van persoonsgegevens, ook de publicatie van persoonsgegevens op internet, dient gebaseerd te zijn op een of meer van de grondslagen die in artikel 8 van de Wbp worden beschreven.

Uit dit artikel blijkt dat een gegevensverwerking toelaatbaar is indien er toestemming is van degene wiens gegevens worden verwerkt of indien sprake is van een aantoonbare noodzaak voor de verwerking, zoals nakoming van een wettelijke verplichting of goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Bovendien volgt uit dit artikel dat de verantwoordelijke dient na te gaan of niet met minder gegevens hetzelfde doel bereikt kan worden en of het doel ook langs een andere weg en met minder ingrijpende middelen kan worden gerealiseerd.

De vermelding van persoonsgegevens op de algemeen toegankelijke website van de VNG is niet noodzakelijk voor het doel dat de VNG met bovengenoemde publicaties nastreeft. Gemeenten kunnen ook met minder gegevens (bijvoorbeeld adviezen zonder vermelding van persoonsgegevens) of langs een andere, voor betrokkenen minder ingrijpende, weg (bijvoorbeeld via een afgeschermd deel op de website voor leden) geïnformeerd worden over de afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het CBP heeft met instemming kennisgenomen van het feit dat na telefonisch contact met de VNG de namen van indieners van Wob-verzoeken van de VNG-site zijn verwijderd. Het CBP wijst er daarnaast zekerheidshalve op dat ook indirect identificerende gegevens, zoals woonplaats en functie, hoewel ontdaan van de naam, door combinatie met andere gegevens kunnen worden herleid tot een bepaalde persoon.

Het CBP heeft de VNG verzocht de publicaties op de VNG website in dit licht te beoordelen. De VNG heeft het CBP in een telefonische reactie laten weten dat hieraan thans wordt gewerkt.