Vergroot contrast

Ontwerpbesluit verwerking strafrechtelijke gegevens door Randstad

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is voornemens om een door Randstad Nederland B.V. (hierna: Randstad) gemelde verwerking van persoonsgegevens rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat Randstad strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag verwerkt ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b, van de Wet bescherming persoonsgegevens. Randstad verwerkt deze gegevens voor pre-employment screeningen om de achtergrond van flexwerkers te controleren of te onderzoeken.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van het CBP en het privacyprotocol voor pre-employment screening van Randstad ook downloaden via ‘Publicaties’ aan de rechterkant van deze pagina.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij het CBP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2015-00079.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 2 juni 2015, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.