Vergroot contrast

Ontwerpbesluit internetonderzoek door gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is voornemens om de door RCF Kenniscentrum Handhaving gemelde verwerking van persoonsgegevens (internetonderzoek door gemeenten) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat gemeenten van plan zijn om gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken. Het ontwerpbesluit en het protocol ‘Internetonderzoek door gemeenten’ zijn ook te downloaden via 'Publicaties' aan de rechterkant van deze pagina.
 
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP via onderstaand adres, onder vermelding van het zaaknummer z2014-00642. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.
 
College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.