Vergroot contrast

Ontwerpbesluit gedragscode slimme meters van netbeheerders  

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot het ontwerp Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers van Netbeheer Nederland. Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit worden verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk 6 weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de naam van de bijbehorende Gedragscode.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.