Vergroot contrast

Ontwerpbesluit gedragscode slimme meters van energieleveranciers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in de zin van artikel 25, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) over een (ontwerp)gedragscode van de Vereniging Energie Nederland, getiteld ‘Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters’. Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wbp.

Terinzagelegging van de stukken

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.
 
Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de naam van de gedragscode.
 
College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.