Vergroot contrast

Gewijzigd toezicht op Europol door nieuwe Europolverordening

De werkzaamheden van Europol worden sinds vandaag geregeld in de Europolverordening. Deze verordening vervangt het Europolbesluit uit 2009. Een van de wijzigingen betreft het toezicht op de verwerking van gegevens door Europol. Dit toezicht ligt vanaf nu in handen van de European Data Protection Supervisor (EDPS), de onafhankelijke privacytoezichthouder van de Europese Unie (EU).

De EDPS heeft het toezicht overgenomen van de Joint Supervisory Body (JSB) Europol. De JSB Europol bestond uit leden van de nationale privacytoezichthouders van de EU-lidstaten en hield vanaf 1 januari 2010 toezicht op Europol.

De nationale privacytoezichthouders houden nu alleen nog rechtstreeks toezicht op de gegevensuitwisseling tussen de nationale opsporingsdienst (in Nederland: de Politie) en Europol. Verder hebben de toezichthouders in Europees verband een adviserende rol.

Taken toezicht Europol

De taken van de EDPS bij het toezicht op Europol zijn onder meer:

  • inspecties verrichten samen met de nationale privacytoezichthouders;
  • Europol adviseren over het verwerken van persoonsgegevens;
  • klachten van burgers behandelen over de verwerking van hun persoonsgegevens door Europol.

Samenwerkingsraad

De Europolverordening regelt expliciet dat de EDPS nauw samenwerkt met de nationale privacytoezichthouders. Dit gebeurt in de vorm van een samenwerkingsraad (Europol Cooperation Board). De taken van de samenwerkingsraad zijn in de verordening vastgelegd.

De samenwerkingsraad adviseert de EDPS en bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale privacytoezichthouders en een afgevaardigde van de EDPS als toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens vertegenwoordigt Nederland in de samenwerkingsraad.

Privacyrechten ongewijzigd

De verandering in het toezicht op Europol heeft geen gevolgen voor de privacyrechten van mensen:

  • Zij houden het recht om bij Europol om inzage of correctie/verwijdering van hun gegevens te vragen.
  • Wie het niet eens is met een besluit van Europol op zo’n verzoek, kan daar nog steeds iets tegen doen. Het enige verschil is dat iemand nu een klacht kan indienen bij de EDPS in plaats van in beroep te gaan bij de JSB Europol.
  • Tot slot kunnen mensen nog steeds aan de nationale privacytoezichthouder vragen na te gaan of de nationale opsporingsdienst hun gegevens rechtmatig heeft verstrekt aan of opgevraagd bij Europol. Dit heet een verificatieverzoek.