Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders publiceren opinie over doelbinding

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen met een analyse over een van de pijlers van de bescherming van persoonsgegevens, het beginsel van doelbinding. Dit beginsel beschermt mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door grenzen te stellen aan het gebruik van persoonsgegevens. Eventueel verder gebruik van de verzamelde persoonsgegevens moet verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel van de verzameling en verwerking. Anders gezegd: persoonsgegevens die voor een bepaald doel worden verzameld mogen niet opeens voor een geheel ander doel worden gebruikt.

De Europese privacytoezichthouders hebben de opinie over doelbinding mede uitgebracht met het oog op de Europese privacyregelgeving waarover op dit moment wordt onderhandeld door het Europees parlement en de Raad. In de opinie doet de Artikel 29-werkgroep in dit kader aanbevelingen voor de tekst over doelbinding in de toekomstige Europese privacyrichtlijn.

Doelbinding

​Het principe van doelbinding bestaat uit twee belangrijke bouwstenen:

  1. persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
  2. Onder omstandigheden mogen de verzamelde gegevens later ook worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Dat mag echter niet gebeuren op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens heeft verzameld.

De Europese privacytoezichthouders benadrukken in de opinie dat de vraag of verder gebruik van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld, verenigbaar is afhangt van de omstandigheden van het specifieke geval. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

  • De mate van verwantschap tussen het oorspronkelijke doel en het doel van de verdere verwerking.
  • De omstandigheden/context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld en de redelijke verwachtingen die de betrokkene mag hebben ten aanzien van eventuele (verdere) verwerkingen van de persoonsgegevens.
  • De aard van de gegevens en de gevolgen van de (beoogde) verwerking voor de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • De mate waarin passende waarborgen zijn genomen om te zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet worden verwerkt.

Zie ook