Vergroot contrast

Controleonderzoek bij handelsinformatiebureau  

Samenvatting Het CBP heeft eind 2002, begin 2003 een controleonderzoek uitgevoerd bij een handelsinformatiebureau dat eerder al in 2000-2001 door zijn voorganger de Registratiekamer was onderzocht. De Registratiekamer constateerde toen dat er op grote schaal onrechtmatig persoonsgegevens werden verkregen en verstrekt. Het onderzochte handelsinformatiebureau doorbrak destijds bewust de wettelijke geheimhoudingsverplichting. Bij diverse instanties zoals sociale diensten, zorginstellingen, uitzendbureaus en nutsbedrijven werd op diverse manieren informatie opgevraagd en vaak ook verkregen. Op basis van het onderzoek heeft de Registratiekamer aanbevelingen gedaan.

Controleonderzoek
Het CBP heeft in het controleonderzoek onderzocht in welke mate het handelsinformatiebureau invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek. Het onderzoek heeft zich daarnaast gericht op het werkproces van de afdeling verhaalsrapportages dat in de praktijk door medewerkers van het informatiebureau (de informanten) wordt toegepast.

Het feitelijke onderzoek ter plaatse heeft enkele dagen geduurd. De beoordeling van de toepassing van het werkproces moet daarom gezien worden als een momentopname. Er is slechts een indruk verkregen over de werkwijze die de informanten van de verhaalsafdeling gedurende de onderzoeksdagen hebben gevolgd bij het inwinnen van informatie over personen.

Conclusie
Het CBP heeft een indruk gekregen van de wijze waarop het handelsinformatiebureau positieve actie heeft ondernomen naar aanleiding van de bevindingen in het eerste onderzoek. Tevens is geconstateerd dat in grote lijn volgens het werkproces voor de verhaalsafdeling wordt gewerkt.
Wel is tijdens het onderzoek van het werkproces gebleken dat duidelijkheid jegens de onderzochte personen over de werkwijze bij het verkrijgen van informatie en over de gegevens die het handelsinformatiebureau van burgers verwerkt, verbeterd kan worden. Transparantie over de werkwijze bij het verzamelen en verstrekken van gegevens is noodzakelijk om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

Verder mogen handelsinformatiebureaus geen informatie via niet-openbare bronnen verzamelen, omdat verstrekking van informatie in het algemeen niet in overeenstemming is met het doel waarvoor de administratie van deze bedrijven wordt gevoerd. Woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en incassobureaus behoren dus niet standaard bevraagd te worden.

Het betreffende handelsinformatiebureau heeft aangegeven de transparantie van de werkwijze nog verder te zullen verbeteren en zijn medewerkers nader te zullen informeren en opleiden. Ook enkele andere aanbevelingen op grond van het onderzoek zullen door het bureau worden verankerd in het werkproces.

26 maart 2003, z2002-00786